بازنمائی نظام معنایی گرایش مردان به هویت های متمایز ظاهری از طریق عمل های زیبایی(مطالعه ای با روش نظریه زمینه ای)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه جامعه شناسیف دانشگه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد دهاقان (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

10.22083/jccs.2019.160995.2653

چکیده

پژوهش حاضر با روش نظریه زمینه‌ای به مطالعه بازنمائی نظام معنایی گرایش مردان به هویت‌های متمایز ظاهری از طریق عمل‌های زیبایی می‌پردازد. این پژوهش با تکیه بر تحلیل استقرایی از طریق تحلیل کیفی داده‌ها در راستای کسب شناخت و مستند از داده‌های انجام شده است. با هدف دسترسی به بیشترین تنوع ممکن در نمونه‌ها و با نمونه‌گیری نظری با 13 مرد جوان تهرانی که جراحی زیبایی کرده بودند، مصاحبه نیمه-ساختار یافته و عمیق انجام شد.. در این پژوهش با استفاده از تشکیل روش فوکوس‌گروپ از شش نفر از مشارکت‌کنندگان خواسته شد تا یافته‌های کلی دست آمده را ارزیابی کرده و در مورد آن نظر دهند. داده‌ها با استفاده از مدل پارادایمی اشتروس و کوربین، مقوله‌بندی و مدل پارادایمی آن ترسیم شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین علل جراحی زیبایی مردان «جذابیت خواهی»،«خود آینه سان منفی»، «اثرگذاری بر جنس مخالف»و«هویت تکه تکه» در آنان بود. «اکتسابی شدن زیبایی»، «مشوق‌های پزشکی»و «ایدئولوژی رقابتی» از عوامل مداخله‌گر بود. مردان راهبردهایی چون «واپس روی الگوهای سنتی»، «انتخاب آگاهانه» و «ریسک پذیری» داشتند. پیامد برخی راهبردها «چیدمان جسمی»، «پیری زدایی»، «جعل نمود»و «بحران دوگانگی» بود. پدیده محوری در این مقاله «تنوع ویترینی» و «ایده خلق بدن» وهمچنین «بدن ساختار زدایی شده» به‌عنوان مقوله هسته تعیین گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Apparent Personality, Deconstructed Body, Showcase Variety, The Idea Of Body Creation, Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Bahareh Abbasi 1
  • mansour haghighatian 2
  • ahmad moazzeni 3
1 Azad eslami univercity ,dehaghan,iran
3 asistant.professor.department of social sciences
چکیده [English]

Abstract

This research has done with grounded theory method using inductive analysis through qualitative analysis of data in order to gain recognition and documentary from real data and studies the representation of semantic system of men's tension to different apparent personalities via cosmetic surgeries. To reach the most variety in samples and using theoretical sampling, 13 young Tehrani men were interviewed semi-structured and deeply. The data categorized using Straus and Corbin paradigm model and its paradigm model were drawn. Results showed that the most important reasons of men's cosmetic surgeries are “Need of attraction “ ,”Effecting on opposite sex” and ” Fragmented personality of them”. “Making beauty adventitious”,” Medical incentives” and “Competitive ideology” were the effective factors. Men had strategies like “Return to traditional patterns”,” Consciously decision” and “Being risky”. The consequence of some strategies were “Physical arrangement”,”Dehydration”,”Forging” and “Duality crisis”. In this research, “Showcase variety”,”The idea of body creation” and “Deconstructed body” were core category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apparent Personality
  • Deconstructed Body
  • Showcase Variety
  • The Idea Of Body Creation
  • Grounded theory