تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدها فضای مجازی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ گروه‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فضای مجازی، مرز تازه‌ای در ارتباطات اجتماعی ایجاد کرده است. بدون‌شک فضای مجازی زمینه‌ساز فرصت‌های بیشماری است و در کنار فرصت‌هایش، می‌تواند تهدیدهایی برای انسان ایجاد کند. با توجه به رشد فزاینده‌ی استفاده از فضای مجازی توسط افراد، پژوهش حاضر بر آنست تا تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی، را شناسایی نموده و بازنمایی کند. بدین منظور با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند، تعداد 22 مصاحبه ایمیلی با سئوال‌های بازپاسخ به دست آمد. بزرگسالان در چهار خوشه مجزا به سوالات پاسخ گفتند. برای دقت در تحلیل داده‌ها، از تحلیل با نرم افزارMAXQDA نسخه 12 استفاده شد. در بخش فرصت‌های فضای مجازی و در خوشه خانوادگی، بیشترین تکرار کدها به درونمایه‌های «آگاهی از اخبار روز» و «تسهیل در انجام امور خانواده»، تعلق گرفته است. در خوشه فرزند یا دانش آموز، بیشترین تکرار کدها به درونمایه‌های «استفاده از اخبار روز»، «افزایش سطح اجتماعی شدن»، و «همگرایی با دوستان»، و در خوشه ی جامعه بیشترین تکرار کدها به درونمایه‌ی «کاهش هزینه‌ها» تعلق دارد. در مولفه تهدید‌های فضای مجازی، تقریبا همه درونمایه‌ها از لحاظ تکرار دارای وزن یکسانی بودند و تنها در دو خوشه ی فردی و خانوادگی، تکرار کدهای مربوط به درونمایه‌ی «اتلاف وقت»، بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adults Lived experience of opportunities and threats of cyberspace: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Arezu Ghafoori 1
  • keyvan Salehi 2
1 Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Cyberspace has created a new border in social communications. Certainly, Cyberspace provides countless opportunities and Along with its opportunities, it can cause threats to humans. Given the increasing growth in the use of cyberspace by individuals, the present study aims to identify and represent the Adults Lived experience of opportunities and threats Caused by activity in cyberspace. For this purpose, using target sampling 22 email interviews with open-end questions received. The adults answered the questions in four separate clusters. For accurate data analysis The MAXQDA version 12 was used. In part of Cyberspace Opportunities, And in the family cluster the most frequent codes are attributed to the themes of “awareness of the news of the day" and "facilitating family affairs". In the child or student cluster, the most frequent codes are the themes of "using news of the day", "increasing socialization," and "convergence with friends," and in the cluster of society, the most frequent codes belong to the theme of "cost reduction". In the component of cyberspace threats, almost all the themes had the same weight in terms of repetition and only in individual and family clusters, the repetition of codes related to the "waste of time" theme more has been

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • opportunities
  • Threats
  • Adults
  • qualitative approach