ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی فرهنگی، مدیرگروه علوم اجتماعی، دانشگاه ایلام، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار جامعه‌شناسی فرهنگی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی-دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام بر اساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها و از مدل براون و کلارک (۲۰۰۶) برای تحلیل استفاده شده است. جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام به تعداد ۲۵ نفر و محدوده زمانی و مکانی پژوهش ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ در دانشگاه ایلام است. در این مطالعه نمونه‌یابی هدفمند (برای گزینش دانشجویان کارشناسی ارشد) که درنهایت با ۱۱ نمونه اشباع حاصل شد. در مراحل تحلیل تم، ۱۷ تم فرعی و ۴ تم اصلی شناسایی و تعریف شد. یافته‌های این مقاله الگویی خاص خود را نمایانده و زمینۀ فرهنگی و زمینه موسیقایی و به‌طور خاص بک‌گراند شنیداری افراد را زمینه‌ساز ذائقۀ مصرفی آنان نشان می‌دهد. به نحوی که دانشجویان موسیقی‌هایی را مصرف می‌کنند که پیشتر در کانون خانواده، مهمانی‌های فامیلی و جمع‌ها و پاتوق‌های دوستانه شنیده‌اند. درمجموع باید گفت که ذائقۀ مصرف موسیقی دانشجویان موردمطالعه متأثر و متشکل از زمینه فرهنگی خاصه کیفیت مطالعۀ دانش و آگاهی و نیز زمینۀ موسیقایی و به‌طور خاص بک‌گراند شنیداری آنان است. زمینۀ فرهنگی فقیر و ضعیف افراد، زمینۀ موسیقایی فقیر را به وجود آورده است که به‌نوبۀ خود سیالیت ذائقۀ موسیقایی را به دنبال داشته است. البته به تبعیت از بوردیو می‌توان ادعا کرد که ذائقۀ مصرف موسیقی نیز به نوبه خود زمینۀ فرهنگی و زمینۀ موسیقایی را بازتولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Taste of Music Consumption among the M.A Students of the Ilam University

نویسندگان [English]

  • Yarmohammad Ghasemi 1
  • Behrooz Sepidnameh 2
  • ali hashemi 3
1 Associate Professor of Cultural Sociology, Director of Department of Social Sciences, Ilam University,Iran (Corresponding Author).
2 Associate Professor of Cultural Sociology, Faculty Member of Social Sciences, Ilam University
3 M.A. Student of Cultural Studies, Ilam University,Iran.
چکیده [English]

This research aimed to study the taste of music consumption among the M.A students of Ilam University based on the qualitative paradigm and using thematic analysis. The semi-structured interview tool was used for data collection and the Brown and Clark (2006) model was used for analysis. The target population includes all M.A students of Human Sciences at Ilam University in the last 9 months of 2018 that were 25 people. In this study, a sampling was targeted that finally saturation obtained with 11 samples. In the process of theme analysis, 17 sub themes and 4 main themes were identified and defined. The findings showed that the results of this study presented its special pattern and show the cultural context and musical context- in particular the auditory background as the shaper of their consumption tastes. As students’ consumption music that has already been heard at the family, family parties, friendly parties and hangouts. Therefore, auditory background can be a product of the cultural context of family, friends and relatives. Overall, the taste of music consumption of the studied students is influenced by the cultural context- in particular the quality of study, knowledge and awareness, as well as the musical context and, in particular, their auditory background. The poor and infirm cultural context of the people has created a poor musical background, which in turn has led to the fluidity of the musical tastes. According to Bourdieu, it can be claimed that musical tastes, in turn, reproduce the cultural and musical context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Consumption
  • Music
  • taste
  • Students
  • Ilam University