مطالعه ذائقه مصرف موسیقی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی فرهنگی، مدیرگروه علوم اجتماعی-دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی-دانشگاه ایلام- ایران

3 استادیار جامعه‌شناسی فرهنگی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی-دانشگاه ایلام

10.22083/jccs.2019.169965.2710

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ذائقه مصرف موسیقی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام براساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. از مصاحبه نیمه‌ساخت یافته جهت گردآوری داده‌ها و از مدل براون و کلارک (2006) برای تحلیل استفاده شده است. جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام به تعداد 25 نفر و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9 ماهه اول سال 1397 در دانشگاه ایلام است. در این مطالعه نمونه‌یابی هدفمند بود که در نهایت با 11 نمونه اشباع حاصل شد. در مراحل تحلیل تم، 17 تم فرعی و 4 تم اصلی شناسایی و تعریف شد. یافته‌های مطالعه حاضر الگویی خاص خود را نمایانده و زمینه فرهنگی و زمینه موسیقایی و به طور خاص بک‌گراند شنیداری افراد را زمینه‌ساز ذائقه مصرفی آنان نشان می‌دهد. به نحوی که دانشجویان موسیقی‌هایی را مصرف می‌کنند که پیشتر در کانون خانواده، مهمانی‌های فامیلی، و جمع‌ها و پاتوق‌های دوستانه شنیده‌اند. در مجموع باید گفت که ذائقه مصرف موسیقی دانشجویان مورد مطالعه متأثر و متشکل از زمینه فرهنگی خاصه کیفیت مطالعه-دانش و آگاهی و نیز زمینه موسیقایی و به طور خاص بک‌گراند شنیداری آنان است. زمینه فرهنگی فقیر و ضعیف افراد، زمینه موسیقایی فقیر را به وجود آورده است که به نوبه خود سیالیت ذائقه موسیقایی را به دنبال داشته است. البته به تبعیت از بوردیو می‌توان ادعا کرد که ذائقه مصرف موسیقی نیز به نوبه خود زمینه فرهنگی و زمینه موسیقایی را بازتولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Taste of Music Consumption among the M.A Students of the Ilam University

نویسندگان [English]

  • Yarmohammad Ghasemi 1
  • ali hashemi 2
  • Behrooz Sepidnameh 3
1 Associate Professor of Cultural Sociology, Director of Department of Social Sciences, Ilam University
2 Master student of Cultural Studies, University of Ilam-Iran
3 Associate Professor of Cultural Sociology, Faculty Member of Social Sciences, Ilam University
چکیده [English]

This research aimed to study the taste of music consumption among the M.A students of Ilam University based on the qualitative paradigm and using thematic analysis. The semi-structured interview tool was used for data collection and the Brown and Clark (2006) model was used for analysis. The target population includes all M.A students of Human Sciences at Ilam University in the last 9 months of 2018 that were 25 people. In this study, a sampling was targeted that finally saturation obtained with 11 samples. In the process of theme analysis, 17 sub themes and 4 main themes were identified and defined. The findings showed that the results of this study presented its special pattern and show the cultural context and musical context- in particular the auditory background as the shaper of their consumption tastes. As students’ consumption music that has already been heard at the family, family parties, friendly parties and hangouts. Therefore, auditory background can be a product of the cultural context of family, friends and relatives. Overall, the taste of music consumption of the studied students is influenced by the cultural context- in particular the quality of study, knowledge and awareness, as well as the musical context and, in particular, their auditory background. The poor and infirm cultural context of the people has created a poor musical background, which in turn has led to the fluidity of the musical tastes. According to Bourdieu, it can be claimed that musical tastes, in turn, reproduce the cultural and musical context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Consumption
  • Music
  • taste
  • Students
  • Ilam University