فناوری‌های ارتباطی جدید، هویت و احساس امنیت اجتماعی (دانشجویان دانشگاه کرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

چکیده

این پژوهش، به بررسی رابطۀ فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطه‌گری هویت‌های ملی، مذهبی بر متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه‌ای جامعۀ آماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 380 نفر برآورد و داده‌ها به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی و اعتبار به کمک آزمون آلفا کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید؛ همچنین برای آزمون اعتبار مدل پژوهش از نرم‌افزار آموس استفاده شد. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که هویت ملی و مذهبی می‌توانند نقش واسطه‌گری بین رسانه و امنیت داشته باشند. آنچه قابل‌توجه است، فنّاوری ارتباطی نوین، بر امنیت تأثیر مثبت دارد؛ اما زمانی که هویت مذهبی و ملی به‌عنوان واسطه قرار می‌گیرند، تأثیر رسانه بر امنیت منفی می‌شود. این رابطه نشان‌دهنده رابطۀ مؤثر منفی رسانۀ ماهواره ‌بر هویت ملی ـ ­مذهبی است که به‌تبع آن، تأثیر منفی بر احساس امنیت می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Communication Technologies, Identity and Social Security Feeling (Case Study Students of Kerman University)

نویسندگان [English]

  • sina aminizadeh 1
  • mansoor tabiee 2
1 Ph.D student in Sociology, Shiraz University
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shiraz University (Corresponding Author)
چکیده [English]

The present study has investigated the relationship between new communication technology and the mediating role of national, religious identity on security-dependent variables. The statistical population of this study is the students of Shahid Bahonar University of Kerman. The sample size was estimated to be 380 people using the classification sampling method according to the classification nature of the statistical population. Data were collected by using a questionnaire. Reliability and Validity were obtained with the help of Alpha Cronbach test and formal validity, and also AMOS software was used to validate the research model. Analysis of the data shows that national and religious identities can play a mediating role between the media and security. What is noteworthy is that modern communication technology has a positive effect on security, but when religious and national identities are mediated, the impact of the media on security becomes negative. This relationship shows the negative impact of satellite media on national-religious identity, which in turn has a negative impact on security.
Keywords

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Concepts: National Identity
  • Religious identity
  • New Media (Satellite)
  • Judicial Security
  • Social security