تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، هویت و احساس امنیت اجتماعی( نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه کرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22083/jccs.2019.171133.2720

چکیده

این پژوهش کمی، به بررسی رابطه ی بین رسانه نوین ماهواره با نقش واسطه گری هویتهای ملی، مذهبی و متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه 380 نفر برآورد گردید که با توجه به ماهیت طبقه ای جامعه ی آماری، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، نمونه ها انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای آزمون اعتبار مدل پژوهش از نرم افزار آموس استفاده بعمل آمد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که هویت ملی و مذهبی می توانند نقش واسطه گری بین رسانه و امنیت داشته باشند . آنچه قابل توجه است که رسانه نوین بر امنیت تاثیر مثبت دارد اما زمانی هویت مذهبی و ملی به عنوان واسطه قرار می گیرند تاثیر رسانه بر امنیت منفی می شود . این رابطه نشان دهنده رابطه موثر منفی رسانه ماهواره بر هویت ملی مذهبی است که به تبع آن تاثیر منفی بر احساس امنیت می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Communication Technologies, Identity and Social Security Feeling (Case Study Students of Kerman University)

نویسندگان [English]

  • sina aminizadeh
  • mansoor tabiee
university of shiraz
چکیده [English]

This quantitative research examines the relationship between modern satellite media and the role of mediating national, religious and security related variables. The statistical population of this research is the students of Shahid Bahonar University of Kerman. The sample size was 380 people. According to the stratified nature of the statistical society, samples were selected using stratified sampling method. Data were collected using a questionnaire. Validity and validity were obtained by Cronbach's alpha and formal validity. Also, for testing the reliability of the research model, Amos software was used. Analysis of the findings shows that national and religious identity can play a role of mediation between media and security. What is noteworthy is that modern media has a positive impact on security, but once religious and national identity are mediated, the impact of media on negative security. This relationship shows the negative influence of satellite media on national identity, which has a negative impact on security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Concepts: National Identity
  • Religious identity
  • New Media (Satellite)
  • Judicial Security
  • Social security