تحلیل جامعه شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمان شناسی انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات، تهران،ایران

2 گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

3 گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

10.22083/jccs.2019.192152.2850

چکیده

مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری در ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی می پردازد .تحقیق پیش رو داستانها و ضرب المثلهای زبان قوم آذری را براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در سطح توصیف ،تفسیر و تبیین واکاوی کرده است. در این تحقیق مسئله اساسی این است که داستانها و ضرب المثلهای فولکلور قوم آذری دارای چه گفتمانهایی بوده است و شرایط ، زمینه های شکل گیری آن گفتمانها چه بوده است؟ . برای تحلیل و تبیین از نظریه های تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه(1985)، نظریه تحلیل انتقادی نورمن فرکلاف (1995) و نظریه تفسیر فرهنگ کلیفورد گیرتز(1973) به عنوان چارچوب نظری و مفهومی استفاده شده است و از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان روش تحقیق بهره گرفته شده است. نوع تحقیق کیفی بوده و داده های مورد بررسی شامل سه داستان و سی ضرب المثل فولکلوریک ترکی آذری می باشد که به جهت اختصار دو نمونه داستان عامیانه و ده ضرب المثل در این مقاله تحلیل گفتمان شده است . داده های متنی این تحقیق کیفی از سه منبع مکتوب فولکلوریک قوم آذری به شیوه هدفمند انتخاب شده است . یافته های تحقیق بیانگر وجود گفتمان تقابلی بین سیاست و مردم بوده است و زبان فولکلور قوم آذری ابزاری برای بیان انتقاد ، اعتراض و نقد سیاست و اوضاع اجتماعی بوده است.
واژگان کلیدی: فولکلور ، گفتمان، قوم آذری، نظریه گفتمان، نورمن فرکلاف

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

sociological Analysis of the Azari Folklore Discourse from the Perspective of Critical Discourse.

نویسندگان [English]

  • rasoul babazadeh 1
  • habibollah zanjany 2
  • seyfollah seyfollahy 3
1 department of Sociology, college of humanities and social sciences, research and sciences branch, Azad Islamic university, Tehran, Iran
2 department of Sociology,faculty of humanities and social sciences, research and sciences branch, Azad Islamic university, Tehran, Iran
3 department of Sociology, faculty of social and humanity sciences " research and sciences branch, Azad Islamic university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sociological Analysis of the Azari Folklore Discourse from the Perspective of Critical Discourse
abstract
The present article analyzes the sociological discourse of Azari folklore in Iran from the perspective of critical discourse analysis. The current research has analyzed and interpreted the stories and proverbs of the Azari language based on Norman fairclughs critical discourse analysis approach. The main question in this study is what discourses and proverbs of the Azari folk have been used in the discourse and what have been the conditions for the formation of those discourses? To analyze and explain the theories of Laclau and Mouffe's (1990) discourse analysis, Norman Fairclough's Critical Theory (1995), Clifford Geertz's Theory of Cultural Interpretation (1973) has been used as a theoretical and conceptual framework, and Fairclough's Critical Discourse Analysis approach has been used as The research method is used. The research type was qualitative and the data analyzed included three stories and thirty Azari folklore proverbs that were analyzed in brief in this article for the purpose of summarizing two examples of folk tales and ten proverbs. The qualitative data of this qualitative research were selected from three sources of Azari folklore written in a purposive manner. The findings of the study indicate that there is a conflicting discourse between politics and the people, and language of Azari folklore is a means of expressing criticism, protest and criticism of politics and the social situation.
Key words:
Folklore, Discourse, Azari Ethnicity, Discourse Theory, Norman Fairclough

کلیدواژه‌ها [English]

  • folklore
  • language
  • Discourse
  • Azeri folk
  • Discourse Theory