موانع ساختاری و حرفه ای نظارت رسانه ای بر کنش دولت در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22083/jccs.2019.194291.2886

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و تحلیل موانع ساختاری و حرفه ای فراروی نظارت و دیده بانی رسانه ای بر کنش ها و تصمیم های دولت و سازمان های دولتی در ایران است. این پژوهش از نوع اکتشافی-کاربردی است. در این مطالعه از روش کیفی(مصاحبه عمیق با روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی) برای جمع آوری اطلاعات و ازشیوه نمونه گیری هدفمند، برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مهمترین موانع فرهنگی شامل «پنهان کاری و هراس از شفافیت در فرهنگ ایرانی، استقبال از تمجید و ستایش ، ضعف احساس مسئولیت اجتماعی ایرانیان» مهمترین موانع سیاسی، شامل «اسرارگرایی در رسانه براثر سایه سنگین سیاست،کارکرد حزبی رسانه ها، مدیریت رسانه ها توسط افراد سیاسی»، مهمترین موانع حقوق و قانونی«شامل لزوم دریافت مجوز برای فعالیت های رسانه ای، گستردگی استثنائات و خطوط قرمز اطلاع رسانی، مهمترین موانع اقتصادی« حضور دولت در اقتصاد رسانه، فقدان استقلال مالی رسانه
مصلحت اندیشی اقتصادی رسانه، تطمیع خبرنگاران، نابرابری فضای رقابت بین رسانه های دولتی و غیردولتی»، مهمترین موانع دورن سازمان های دولتی شامل«نگاه مالکانه سازمان های دولتی به اطلاعات سازمانی، بسته بودن جلسات ادارات دولتی بر روی رسانه ه، تلقی هجمه گرایانۀ و مچگیرانه مدیرانِ سازمان ها از انتقاد رسانه ها»و مهمترین موانع دورن رسانه ای شامل«خودسانسوری رسانه ها، عدم تخصص روزنامه نگاران، وجود افراد جوان و بی تجربه در رسانه ها، عدم آشنایی با روزنامه نگاری تحقیقی، غلبه رویکرد رویدادمحوری بر فرآیند محوری در رسانه ها» بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural and Professional Obstacles of Media monitoring on government in iran

نویسنده [English]

  • mansour saei
چکیده [English]

The main aim of the current paper is to identify and analyze the Structural and Professional obstacles to media monitoring over the government and governmental organizations of Iran. This research is a kind of applied-exploratory study. The study has applied qualitative method (in-depth interview with journalists and public relations professionals) for information gathering and purposive sampling method for selecting samples.
Research results show that the most important political obstacles are secrecy in the media due to the heavy shadow of politics, the government officials’ attitude toward the media as a tool serving their purpose, the government intervention in all of the media affairs, media mostly belonging to the government, political encounter with the media, the partisan functionality of the media, and the politicians engagement in the media management. Also the most important legal and juridical obstacles to media monitoring over the governmental organizations, are avoiding to recognize the media and citizens rights to access the information of legal texts, not considering the restriction of access to the information of organizations as criminalization , the obligation of having license and permits for media activities, the wide range of exceptions and redlines assigned to the information, personal interpretation of the press law (media) against the media interest and the lack of clear definition for press crime and its charges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media monitoring
  • Media monitoring over the government
  • Governmental organizations
  • Structural Obstacles
  • Professional obstacles