چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

10.22083/jccs.2019.199319.2899

چکیده

جوک‏ها به‌منزلۀ خرده‏فرهنگ‏های هر جامعه، معانی و مفاهیم اجتماعی گوناگونی را بازنمایی می‌کنند که نشان‏گر فضای ذهنی آن جامعه و ویژگی‏های افراد آن است. در این میان، جوک‏های جنسیتی نمایشگر نگاه اجتماعی جامعه به مقولۀ جنسیت هستند. اقبال جامعه ایران به فناوری‏های نوین تلفن‏همراه و پیام‏رسان‏ها از جمله، تلگرام از یک‏سو و کشیده‏شدن جوک‏ها به این فضا از سوی‏دیگر، لزوم بررسی و مطالعه آن را بیشتر از قبل می‏طلبد.
این مقاله با روش کیفی و شیوۀ مردم‌نگاری درون‌شبکه‌ای و با استفاده از نظریۀ برساخت‌گرایی اجتماعی، جوک‌های مختلف جنسیتی را در پیام‌رسان تلگرام مقایسه کرده است. نتایج بررسی سه کانال جوک تلگرامی که بعد از فیلترینگ و در تیر 1397 ارزیابی شده است، نشان می‏دهد 50 درصد کل جوک‏های این کانال‏ها را جوک‏های جنسیتی تشکیل داده و به لحاظ شکلی، بیشترین جوک‏های جنسیتی مربوط به جوک‏های کلامی است که جوک‌های مربوط به زنان در هر سه کانال، تقریباً دوبرابر جوک‏های مردان بوده است. برساخته‏های جنسیتی برای مردها در جوک‏ها بیشتر با موضوع جنسی و برای زنان بیشتر با موضوع کلیشه‏های جنسیتی مانند: «احمق‏شمردن» ، استفادۀ بی‌رویه از لوازم آرایش، تمایل به ازدواج، ناتوانی در رانندگی، الزام به انجام کارهای خانه و زودرنجی است که به نوعی بازتعریف نقش اجتماعی زنان در شرایط اجتماعی فعلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Gender Characteristics in Persian Telegram Jokes Are Represented?

نویسندگان [English]

  • mohammad ali talebi 1
  • khalil mirzaeii 2
  • mohamad sadegh mahdavi 3
1 PhD students of Cultural sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Bumahen Branch, Islamic Azad University, Bumahen, Iran
3 Professor of Department of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Jokes are considered as examples of subculture in a society, and they represent different social meanings and concepts.
In between, gender jokes represent social attitude of the society toward gender issue. In one hand, Iranian people have the advantage of utilizing modern telecommunication tools such as smart phones and therefore they use messaging apps such as Telegram; on the other hand, jokes are exchanged widely by people in this messaging app. Accordingly, these jokes should be studied and considered more than before.
This study is a qualitative one and it uses a netnography as its methodology; by applying a social constructive theory, this study compares different gender jokes posted in messaging app namely Telegram. The results of studying jokes in three Telegram channels after filtering that were evaluated in June 2018 showed 50% of jokes were gender jokes and considering their form, they were mostly verbal jokes; jokes related to women in all three channels were almost twice as many as jokes related to men.
Topics of gender constructions for men were related to sexuality and for women they were related to gender stereotypes including "making fool of women", "excessive use of make-up", "eagerness to get married", "inability to drive", "being forced to do household chores", and "irritability". These concepts are somehow redefining women's social role in current social conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • Gender
  • Telegram
  • Jokes
  • Netnography