ارزیابی کیفیت شش «بازی‌جدی» تولید شده در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه وبعلی سینا،

10.22083/jccs.2019.149725.2574

چکیده

در دو دهه اخیر همزمان با رشد کمی «بازی‌های جدی»، کیفیت آنها نیز مورد توجه پژوهشگران، طراحان، تولیدکنندگان، مخاطبان، معلمان و مدیران آموزشی بوده است. کیفیت این بازی‌ها علاوه بر داستان، گرافیک و فناوری به رعایت اصول آموزشی بستگی دارد تا این بازی‌ها بتوانند ضمن تدارک محیط یادگیری مفرح و انگیزشی، بازی‌کننده را به سمت اهداف آموزشی هدایت کند. هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی کیفیت «بازی‌های جدی» بر اساس اصول یادگیری سازنده‌گرایی و ارزیابی کیفیت شش بازی منتخب بر اساس این اصول است. برای تعیین شاخص‌های ارزیابی کیفیت «بازی‌های جدی» با مشارکت 30 نفر از خبرگان بازی‌های آموزشی چک‌لیست 29 گویه‌ای حول چهار شاخص تعامل، حل‌مساله، یادگیری فعال و کشف تهیه گردید. شش بازی پرطرفدار به‌صورت هدفمند انتخاب و توسط شش نفر خبره تکنولوژی آموزشی و شش نفر خبره فناوری اطلاعات و ارتباطات تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در این بازی‌ها به‌طور میانگین 136 موقعیت تعامل، 139 موقعیت حل‌مساله، 89 موقعیت یادگیری فعال و 82 موقعیت کشف برای بازی‌کننده فراهم شده است. نتایج آنتروپی شانون نیز نشان داد که شاخص کشف با بار اطلاعاتی 999/0 و ضریب اهمیت 572/0 دارای بالاترین تاکید و شاخص یادگیری فعال با بار اطلاعاتی یک و ضریب اهمیت 087/0 کمتر مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating six serious game quality

نویسندگان [English]

  • Farhad Seraji 1
  • Hoda Musavi 2
1 department of education, faculty of humanities, bu ali sina university, Hamedan. Iran
2 department of education, faculty of humanities, Bu Ali Sina university
چکیده [English]

in the last two decades with quantitative growth of "Serious Game", their quality also be considered on focus of researchers, designers, audiences, teachers and administrators. The quality of these games In addition to storytelling, graphics and technology depends on applying educational principles so that the games can lead the gamers to obtain educational goals while preparing a fun and motivational environment. The aim of this study is determination of quality evaluation "serious game" indicators based on constructive learning principles and evaluating six selected game with this indicators. In order to determine the "serious game" quality evaluation indicators, 30 educational game experts participated in check list completion and signed 29 items around four factors including interaction, problem solving, active learning and discovery. Six popular games were selected and analyzed by six educational technology experts and six ICT experts. The results show that in these games, the average of 136 interaction, 139 problem solving, 89 active learning and 82 discovery situations have been provided. Also Shannon entropy indicated that discovery indicator with /0999 information bar and 0/572 importance coefficient has the most emphasized and active learning indicator with 1 information weight and 0/087 importance coefficient has less emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • serious game
  • Interaction
  • problem solving
  • active learning
  • discovery