تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22083/jccs.2019.141500.2515

چکیده

پژوهش پیش‌رو از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش­های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «وان مانن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران است و انتخاب نمونه تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و به 21 نفر رسید. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها درون مایه­های اصلی و چندین درون مایه فرعی بدست آمد که در مجموع نتایج نشان داد که نقش روشنفکران به مثابه افراد آگاه وجدان بیدار جامعه، چه در نهادهای مدنی و سازمان‌های اجتماعی غیرسیاسی و چه در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل‌های سیاسی، بصورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به شکلی از اشکال تاحدودی موجب ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه بوده و موجب پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسی دانشجویان نهایتاً در شکل­گیری تفکر و احساسی ملی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experience of students' Political Cultural in Social Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Anvari 1
  • seyedali rahmanzadeh 2
  • mohammadbagher tajedin 3
  • sarvenaz torbati 4
1 PhD in Communication Sciences at Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor at Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor at Department of Social Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor at Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study in terms of goals, is applicable, in terms of nature and type of study among qualitative research and among interpretative using the phenomenological research strategy of “Van Mennen”, we seek to explain the essence of experience through the phenomenon of students' Political Cultural in Social Networks. The research study field included students from the Tehran Science and Research Branch, and sample selection continued until theoretical saturation of data and reached 21 people. After analyzing the data, the main themes and several sub-themes were obtained, which in total showed that the role of intellectuals as knowledgeable people in society , whether in civil institutions and social organizations , and in the state of belonging to parties and political parties , has been publicly affecting the political culture of society in a form of forms and in the social and social sense of students , students are finally involved in the formation of a national emotional and emotional state .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • virtual social networks
  • Phenomenology
  • Students