تأثیر فیلم‌های هنری و غیرهنری بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

3 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22083/jccs.2019.152941.2594

چکیده

هدف پژوهش حاضر تاثیر نوع فیلم­(هنری و غیر هنری) بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش­آموزان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان شهر سنندج می‌باشد که با استفاده از نمونه گیری در دسترس سه کلاس 20 نفری در درس «علوم اجتماعی» به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بدین ترتیب که سه گروه دانش­آموزان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش1، آزمایش 2 و گواه جایگزین شدند.  طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه است. بدین ترتیب که دانش­آموزان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. به گروه آزمایش 1 فیلم­های هنری، گروه آزمایش 2 فیلم­های غیر هنری نشان داده شد و گروه گواه هیچ فیلمی را مشاهده نکردند. اطلاعات از طریق پرسشنامه­­های هنجار شده؛ هوش چندگانه گاردنر و عملکرد تحصیلی جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی؛ مدل تحلیل کواریانس چند متغیره با نرم‌افزار  اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوع فیلم بر هوش بین فردی، هوش درون فردی و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش­آموزان تاثیر معناداری دارد؛ بدین‌ترتیب دانش­آموزان گروه آزمایش 1 که فیلم­های هنری را همراه با تدریس مشاهده کردند، به نسبت دانش‌آموزان گروه گواه که هیچ فیلمی مشاهده نکردند و گروه آزمایش 2 که  فیلم­های غیر هنری را همراه تدریس مشاهده کردند، عملکرد بهتری در هوش بین فردی، درون فردی و عملکرد تحصیلی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of artistic and non-artistic films on the intelligence and academic performance of the social sciences class of high school students

نویسندگان [English]

  • kamal khalil beigi 1
  • hamid azizy 2
  • seyed mohammad Mahdizadeh 3
1 Master of Educational Research at Tehran University
2 student
3 educational and research assistant
چکیده [English]

The purpose of the present study is effect of film type (artistic and non-artistic) on the intelligence and academic performance of the social sciences class of high school students. The statistical population of this research selected by available sampling from the three classes that 20 people population in all students of Sanandaj high school. Thus that three groups of students assigned randomly to three groups: Experiment 1, Experiment 2 and Control group. The Research design is a quasi-experimental design with a pre-test post-test design with a control group. Thus Students were randomly assigned to three experiments and control groups. Showed the experimental group of 1 artistic films, the experimental group 2 non-artistic, and the witness group did not see any films. Data was collected through standardized questionnaires; multiple Gardner intelligence and academic performance. For analysis data used the descriptive statistics; mean, standard deviation and inferential statistics; multivariate covariance analysis model with SPSS software. The results showed that the type of film has a significant effect on interpersonal intelligence, introspection intelligence and academic performance of students'. In this way, the students in the experimental group 1 who observed the artwork along with the teaching. In this way, the students in the experimental group 1 who observed the art video along with the teaching, have a better performance in interpersonal intelligence, interpersonal and academic performance compared to the control group students who did not see any movies and the experimental group 2 who saw non-art films along with teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artistic film
  • non-artistic film
  • Intelligence
  • Academic performance
  • Student