بررسی شکل‌گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکۀ اجتماعی پیام‌رسان تلگرام (موردمطالعه: جوانان شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار، گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، به‌دلیل ورود شبکه‌­های مجازی به‌ویژه تلگرام در کشور ما، نقش جدیدی از روابط اجتماعی شکل گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش پیش‌رو بررسی تأثیر عضویت در شبکۀ اجتماعی پیام‌رسان تلگرام بر هویت ارتباطی است. برای تحقق این هدف روش کمی ـ پیمایشی استفاده شد. جامعۀ ‌آماری پژوهش جوانان 18-30 سال ساکن شهر تهران که تعداد آنان 287345 نفر هستند؛ با استفاده از فرمول کوکران 524 نفر بین جوانان تهرانی  18-30 سال انتخاب شده و بر مبنای نمونه­گیری خوشه‌ای بین آنان پرسشنامه استاندارد توزیع شده است. بعد از جمع‌آوری داده­ها، تجزیه‌وتحلیل بر مبنای spss و lisrel صورت گرفته است. یافته­ها بیانگر آن است که 83 درصد از جوانان تهرانی در تلگرام عضویت دارند که میانگین میزان استفاده دو ساعت در شبانه‌روز بوده است. کاربران تلگرام بیشتر در گروه‌ها و سپس جهت ارتباطات خصوصی و دوطرفه، زمان خود را سپری می­کنند؛ اما کانال‌ها کمترین استفاده بین کاربران ازلحاظ زمانی برخوردار است. نتایج نشان می­دهد که میزان استفاده از گروه‌های تلگرام، استفاده از پیام­های خصوصی تلگرام، میزان مشارکت کاربران و میزان استفاده از تلگرام، گروه‌ها و کانال‌های عضو شده ازلحاظ موضوع مرتبط با ارتباطات اجتماعی بر هویت ارتباطی در سطح اطمینان 95 درصد و 99 درصد معنادار و معکوسی بوده است؛ ولی میزان استفاده از کانال تلگرام تأثیری بر هویت ارتباطی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Formation of the Communicative Identity because of Membership in the Social Network of Telegram Messenger (Case study: Tehran youth )

نویسندگان [English]

  • golaleh ahngari 1
  • bagher saroukhani 2
  • mohammad soltanifar 3
1 Ph.D. Student of Social Science and Sociology Islamic Azad University, Science and Research Branch.
2 Professor of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch (Corresponding Author).
3 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch.
چکیده [English]

Today, due to the arrival of virtual networks, especially Telegram in our country, a new form of social relations is formed. Accordingly, the purpose of this study was to Investigate the effect of membership in the social network of Telegram Messenger on the communication identity. To accomplish this, Quantitative survey method was used for this purpose. The statistical population of the study consisted of 28,745 young people aged between 18 and 30 years living in Tehran. Using Cochran's formula, 524 people were selected among the youth of Tehran, aged between 18 and 30, based on cluster sampling. A standard questionnaire was distributed among them. After data collection, analysis was done based on SPSS and Lisrel. The findings indicate that 83 percent of Tehrani youth are members of the Telegram, with an average of 2 hours of use per day. Telegram users spend more time in groups, and then for private and two-way communication, but in terms of time, channels have the least use among users. The results show that the use of Telegram groups, the use of private messages in the Telegram, the level of participation of users and the amount of use of Telegrams, groups and channels registered in terms of  subject of social communication on the communication identity has been inversely at the confidence level was 0.95 and 0.99. But the use of the channel did not affect the identity of the Telegram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication identity
  • telegram channels
  • telegrams
  • Virtual Networks
  • Youth