پزشکی شدن زیبایی و سبک های هویّتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشدجامعه شناسی ازدانشگاه بوعلی سینا

10.22083/jccs.2019.160708.2650

چکیده

با پیشرفت سریع تکنولوژی، تغییرات وسیع جامعه و گذر از جامعه‌ی تولیدی به سمت جامعه‌ی مصرفی، شالوده‌های هویت‌یابی نیز دچار تغییر شده‌است و بدن را به مثابه رسانه‌ی هویت در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ی زمینه ای و ابزار مصاحبه ی عمیق در میان 21 جوان شهر همدان بدنبال مطالعه ی جراحی زیبایی و سبک های هویتی جوانان می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که من در خویشتن منفی، دیگری در خویشتن من همراه با انگ و طرد چهره به عنوان عواملی علّی در گرایش کنشگران به سمت جراحی زیبایی نقش داشتند. اقتضائات سنی و فرهنگ جوانی به عنوان عوامل زمینه ای، تصوّر ایده آل ذهنی و اعتقادات مذهبی در مورد رابطه جسم و روح نیز عنوان عامل مداخله‌گر در گرایش کنشگران به سمت عمل جراحی است. در مواجه با شرایط فوق آنها به دنبال انتخاب پزشک و انتخاب مدل بینی به عنوان راهبرد جراحی زیبایی هستند. مشارکت کنندگان پژوهش بعد از اقدام به جراحی بر اساس سه ملاک دستیابی یا عدم دستیابی به تصوّرات ایده آل بدنی، چگونگی درک خودپنداره و چگونگی اندیشه ی تغییر به سه سبک هویت ترمیمی با تجربه ی مثبت، هویت ترمیمی با تجربه منفی و هویت مشروعیت بخش دسته‌بندی شدند که نتایج جراحی زیبایی با توجه به سبک های هویتی آنان متفاوت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medicalization of beauty and identity’s styles

نویسنده [English]

  • Zahra Zamani 2
2 Master of sociology.bouali sina university
چکیده [English]

Identical Foundations is changes with Rapidly Progress Technology, the depth changes in society’s, Pass of Productivity society to Consumption society and Body as Identity Media.In this condition body is an social media. This Research with Qualitative method about plastic surgery and Identity Types among 21 Hemadanian Youth whit help Granted Theory. Obtained Results Show that Me with Stigma, I in negative my, face Dine causal Condition in plastic surgery. Body Ideal Image, religion Belief Basically Condition to plastic surgery. Age situation, Youth Culture intervene Condition in Cosmetic surgery. In counter with this Condition, doctor and noise model select as strategic plastic. Researcher Participant according with abstained or not abstained to body ideal image, change or not change in self-identity and contained or not contained secondary idea change indicator to 3 type Reconstruct identity with positive experience, reconstruct identity with negative experience and Legitimatized identity recognized which resulted plastic surgery different according to identity type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-understanding
  • Body
  • body image
  • Identity Changes
  • Medicalization of beauty