چگونگی توسعه‌ی ارتباطات برند - مصرف‌کننده در شبکه‌های اجتماعی نوین: (مطالعه‌ی کاربران اینستاگرام در شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه آمار و اقتصاد

10.22083/jccs.2019.148584.2569

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و تقویت ارتباطات برند‌ها و مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی و تاثیر این ارتباطات بر برند‌ها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربران شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام هستند که عضو اجتماعات برند صنایع غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی هستند. با استفاده از سه معیار بیشترین دنبال کننده، بیشترین میزان درگیری و همچنین میزان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، برندهای «مای»، «عش»، «زعفران سحرخیز» و «تکدانه» به عنوان برندهای مورد بررسی، انتخاب گردیدند. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی تنظیم شده است. در مرحله‌ی تحلیل داده های کیفی، از طریق فرایند مقایسة مستمر داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها و مضمون ها سازماندهی شدند و با استفاده از تحلیل تناظر، به اکتشاف روابط مضمون های استخراج شده و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شد و مدل بومی روابط ارائه گردید در ادامه و در رویکرد کمی با انجام دو مطالعه‌ی کمی در صنعت غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی، مدل مفهومی حاصل از مطالعه‌ی کیفی آزمون گردید. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که انگیزه های «اجتماعی»، «کارکردی»، «مالی»، «مرتبط با برند» و « لذت جویانه » به عنوان عوامل تاثیر‌گذار در ایجاد تعاملات میان برند ها و مصرف کنندگان به شمار می‌روند که تحت تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی افراد قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Develop Brand - consumer Relationships in New Social Networks (Study of Instagram Users in Tehran)

نویسندگان [English]

  • mahmoud khanzadeh 1
  • pejman jaafari 2
  • farhad ghaffari 3
1 Islamic Azad University- Science and Research Branch, Tehran
2 Islamic Azad University- Science and Research Branch, Tehran.
3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه آمار و اقتصاد
چکیده [English]

The purpose of this study is to recognize effective factors on establishment and strengthening brand and consumer relationships in new social networks and the impact of these relationships on brands. Statistical population of this study is the users of social network, who are followers of the brand communities of food - beverage and cosmetic-beauty industries. Using the three criteria including maximum follower, highest level of engagement, and the amount of activity in the social media, brands of My, Ash, Saharkhiz Saffron and Tekdaneh were selected to be studied. The research method is set in two qualitative and quantitative partss. In analysis stage, through constant comparison process, open, axial and selective coding, Concepts, categories and themes were organized, In the following, using the correspondence analysis, the relationship between extracted themes and demographic variables were found out and native model of relations was introduced. then, in quantitative approach, with performing two quantitative studies in food-beverage and cosmetic-beauty industries using structural equation modeling and hierarchical regression, conceptual model resulting from qualitative study was examined. Findings revealed that motivations of social, functional, monetary, brand related and hedonic are as factors influencing the in creation of interactions between brands and consumers, which are influenced by demographic variables. Also, research findings showed that active participate in social media lead to the creation of trust, commitment, intention to purchase and positive word of mouth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Virtual Brand Communities
  • Phenomenology
  • Correspondence analysis
  • hierarchical regression