زنان، سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، ایران، آشتیان ( نویسنده مسئول)

2 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران

10.22083/jccs.2019.134499.2454

چکیده

اوقات فراغت را می‌توان به‌طور نسبی پدیده ای مدرن و شهری تلقی کرد. در فضای اجتماعی شهرها و روستاهای ماقبل مدرن به دلایل گوناگون نیاز به فراغت در معنای امروزین خود نبود یا حداقل فراغت به صورت نهادی اجتماعی یا تشکیل نشده بود و به شکلی ابتدایی در اختیار خانواده‌های طبقات مرفه بود. در این مقاله با اتکا به سه مبحث در ادبیات اوقات فراغت یعنی رابطه بین کنشگر و ساختار، رابطه بین جنسیت و فضاهای شهری و رابطه بین مدرنیته، سبک زندگی و اوقات فراغت، سعی شده است پایه ای نظری برای تحلیل نظری و تجربی وضعیت فراغت زنان واقع در دوره‌های مختلف زندگی فراهم شود. تحقیق گرداگرد دو مفهوم ساخته شده براساس دیدگاه گیدنز یعنی «فراغت شهروندی» و «ساختمندی فراغتی» پایه‌گذاری شده است و برخی شواهد را در این زمینه جمع‌آوری کرده است. داده‌ها  از 1200 زن و دختر ساکن در شهر تهران به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به­دست آمده و پس از انجام مراحل مختلف تحلیل عاملی مشخص شده است که اولاً 11 سبک فراغتی مختلف بین زنان وجود داشته است و دوم اینکه وضعیت موجود فراغتی زنان را می­توان بسیار وابسته به خانواده و محتاج فاصله‌گیری از فضای خانه و خانواده توصیف کرد. زنان عمدتاً از وضعیت فراغت خود ناراضی‌اند و عمده فراغت خود را با خانواده می‌گذرانند. تحقیق تفاوت‌های مهمی را بین نسل های مختلف از نظر ذایقه فراغتی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women, leisure style and family in Tehran

نویسندگان [English]

  • omid aliahmadi 1
  • Ebrahim yaghouti 2
1 Assistant Professor of Sociology Department, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and the Principles of Islamic Law, Islamic Law School, Faculty of Literature and Humanities, Tehran University, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Leisure is a phenomenon that is modern and belongs to the modern urban community. The space of pre-modern cities and villages did not require any modern leisure for a variety of reasons. In this paper, based on three issues in leisure literature, namely, the relationship between the agent and the structure, the relationship between gender and urban spaces, and the relationship between modernity, lifestyle and leisure, an authoritative theoretical and empirical analysis of the real-life situation of women has been attempted. Provide different lifetimes.
The research has been based on two concepts based on the Giddens' notion of "Citizenship Leisure" and "Stracturation of Leisure" and has gathered some evidence in this regard. Information from 1200 women residing in Tehran was surveyed using a questionnaire and after various stages of factor analysis it was determined that there were 11 different leisure styles among women, and secondly, the existing status of women's leisure He was very dependent on the family and needed to distance himself from the home and family. Women are mostly dissatisfied with their free time and spend most of their time with their families. Research has shown significant differences between different generations in terms of leisure excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Leisure
  • Modern Leisure
  • Traditional Leisure
  • Family & Leisure
  • Lifestyle & Leisure