رابطه بین مهارت‌های کاربران جوان و کاربردهای مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، (نویسنده مسئول)

3 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

10.22083/jccs.2018.126787.2406

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین مهارت کاربران در استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و کاربردهای مثبت و منفی آن می‌پردازد. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 385 پرسشنامه محقق‌ساخته بین جوانان شهر یزد توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که هر چه سطح مهارت کاربر افزایش یابد، میزان کاربردهای مثبت شبکه‌های اجتماعی موبایلی نیز افزایش یافته و هرچه سطح مهارت کاربر کاهش پیدا کند میزان کاربردهای منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی افزایش می‌یابد. همچنین مهارت‌های کاربر در استفاده از شبکه اجتماعی موبایلی 33 درصد واریانس کاربردهای مثبت و 14 درصد از کاربردهای منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی را تبیین می‌کند. علاوه‌بر این نتایج مدل‌یابی معادله ساختاری نشان داد که برازش داده­ها به مدل برقرار است و شاخص‌های برازش دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Young Users’ Skills and Uses of Mobile Social Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mazidi-Sharifabadi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • SeyedAlireza Afshani 3
1 Ph.D. student in Isfahan (khorasgan) branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor in Isfahan (khorasgan) branch, Islamic Azad University (Correspondent Author)
3 Associate Professor in Yazd University
چکیده [English]

Abstract
Today, the use of mobile social networks has become an important and sensitive issue. It is rooted in several social factors. In the present era, the level of users’ skills has also become a vital issue for human societies. This study aimed to investigate the relationship between users’ skills and positive and negative uses of mobile social networks. To conduct this survey, a multi-stage cluster sampling method was used and 385 young people in Yazd, Iran were selected. The data gathering tool was a questionnaire that was validated with content and structural validity as well as Cronbach's alpha coefficient for reliability. The findings showed that there were significant relationships between the users’ skills and negative and positive uses of mobile social networks. The users’ skills explained 0.33% and 0.14% of the variance of positive and negative uses of mobile social networks, respectively. The results of Structural Equation Modeling (SEM) also showed that the model had a suitable goodness of fit.
Keywords: Users’ Skills, Negative Uses, Positive Uses, Mobile Social Networks, Young People


Abstract
Today, the use of mobile social networks has become an important and sensitive issue. It is rooted in several social factors. In the present era, the level of users’ skills has also become a vital issue for human societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Users’ Skills
  • Negative Uses
  • Positive Uses
  • Mobile Social Networks
  • young people