تحلیل نحوه بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22083/jccs.2022.248184.3168

چکیده

رسانه‌ها بر فرهنگ تغذیه و آداب تغذیه اثر دارند، اما به نظر ‌می‌رسد که برنامه مدون، منسجم و دارای راهبردی سازمان‌یافته برای محتوای برنامه‌های تغذیه‌ای رسانه‌ای در ایران وجود نداشته باشد. خلاء نظارت مدیریت‌یافته بر تولیدات رسانه‌ای و محتوای ارائه شده، مسأله بزرگی است که می‌تواند به فرهنگ مخاطب و در نهایت جامعه آسیب برساند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کنونی و چگونگی محتوای برنامه‌های تغذیه‌ای تلویزیون و نقش آنها بر فرهنگ مخاطبان است.

روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوای کیفی است. داده‌ها بر اساس روش مایرینگ ضبط و گردآوری، پیاده-سازی، تقلیل، استنباط و تحلیل شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، سه برنامه از شبکه‌های فارسی زبان داخلی به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری هدفمند انتخابی است.

یافته‌ها نشان داد وضعیت برنامه‌های تغذیه داخلی شامل مواردی چون الگوسازی و بازنمایی فرهنگ، نمایش تجمل-گرایی، حضور دین در حوزه تغذیه، نادیده گرفتن طبقات اجتماعی و نبود جلوه‌های بصری است.

تلویزیون در انتقال ارزش‌ها، تغییر نگرش و رفتار و هدایت سبک‌زندگی و فرهنگ جامعه نقش پررنگی دارند. شیوه تغذیه می‌تواند باعث تغییر در تفکر، عادات، ارزش‌های جوامع شده و در نهایت بر فرهنگ اثر بگذارد. لازم است سیاست‌ها و راهبردهای تولیدات برنامه‌های غذایی سالم در رسانه در راستای حفظ هویت فرهنگ تغذیه ایرانی با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی نظارت کافی و دقیقی بر برنامه‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of how food is represented in domestic TV nutrition programs

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Hasanian
  • Seyed Mohsen Banihashemi
  • Abdolreza Sobhani
Media Management Department, Management Faculty, South Tehran Branch, Islamic Azad university
چکیده [English]

The media have an impact on nutrition culture and eating habits, but there does not seem to be a well-codified, coherent, and strategic program for the content of media nutrition programs in Iran. Lack of oversight of media productions and content is a big issue that can damage the culture of the audience and society.

The purpose of this study is to investigate the current situation and how the content of television nutrition programs and their role in culture is.

The research method is based on the qualitative content analysis approach. Data are recorded and collected, implemented, reduced, deduced, and analyzed based on the method of Mayring. Three programs from Persian language networks were selected as sample. The purposeful sampling method is selected.

The results showed 6 categories of culture manifestation in TV food programs, cooking, nutrition sociology, luxury status, leisure, and the appearance and construction of programs along with their subcategories in food TV programs were displayed. It was found that the status of food TV programs includes: modeling and representing culture, showing luxury, the presence of religion in the field of food, ignoring social classes and the lack of visual effects.

Television plays an important role in transmitting values, changing attitudes and behaviors, and guiding the lifestyle and culture of society. Food can change the thinking, habits, values of societies. It is necessary for healthy food programs in the media to preserve the identity of the Iranian food culture to have sufficient and accurate monitoring of the programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food
  • Culture
  • Food Culture
  • Media
  • Television