رابطه میان میزان و نوع مصرف رسانه‌ای(رادیو و تلویزیون) با مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- هئیت علمی

10.22083/jccs.2021.271473.3283

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مطالعه رابطه میان میزان و نوع مصرف رسانه‌ای(رادیو و تلویزیون) با مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی، طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان ساکن شهر تهران است که طبق آخرین سرشماری سال 1395 و بر اساس آمار موجود در سایت مرکز آمار ایران8,693,706 نفر است. پرسشنامه‌های پژوهش از طریق google form بین یک نمونه 396 نفری، توزیع، جمع آوری، وپس ازکنترل های لازم ، با استفاده از spss تجزیه وتحلیل داده‌ها صورت گرفت. یافته ها نشان داد که از میان هشت حوزه مورد بررسی، شهروندان تهرانی در استفاده از رادیو اولویت اول را به حوزه خبر و اطلاع رسانی و اولویت دوم را به حوزه ورزشی، و در مورد استفاده از تلویزیون اولویت اول را به فیلم و سریال و اولویت دوم را به حوزه اخبار، میزگردها و گفتگوهای خبری داده اند. یافته‌ها همچنین نشان داد میان مصرف رسانه‌‌های رادیو و تلویزیون با مهارت‌های 18 گانه زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بدین معنی که میان میزان گوش‌دادن به رادیو و تماشای تلویزیون در طول شبانه‌روز و در طول هفته، و همچنین میان نوع استفاده از رادیو و تلویزیون با برخی مؤلفه‌های مهارت زندگی رابطه معنی‌داری مشاهده شده است. لذا، به دست اندرکاران، برنامه سازان و مسئولان رسانه رادیو و تلویزیون پیشنهاد می‌شود، از این فرصت و ظرفیت برای ایجاد، تقویت و ارتقاء سطح مهارت‌های زندگی شهروندان، نهایت بهره را ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the amount and type of media consumption (radio and television) With the life skills of Tehran citizens

نویسندگان [English]

  • Badee Ghorbani 1
  • somayeh Tajik Esmaeili 2
  • sarvenaz torbati 3
1 Islamic Azad University
2 Faculty member of Islamic Azad University, East Tehran Branch
3 Islamic Azad university branch of Tehran shargh
چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate and study the relationship between the amount and type of media consumption (radio and television) with the life skills of Tehran citizens. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method and its measurement tool is a questionnaire. The statistical population includes all citizens living in Tehran, which according to the last census in 2016 and according to the statistics available on the website of the Statistics Center of Iran is 8,693,706 people. Research questionnaires were distributed through a google form among a sample of 396 people, distributed, collected, and after the necessary controls, data were analyzed using SPSS. Findings showed that among the eight areas surveyed, Tehran citizens in the use of radio have the first priority to the field of news and information and the second priority to the field of sports, and in the use of television the first priority to the film and series and priority The second has been given to news, roundtables and news conferences. Findings also showed that there is a significant relationship between radio and television media consumption and 18 life skills. This means that there is a significant relationship between the amount of listening to the radio and watching TV during the day and night, as well as between the type of use of radio and television with some components of life skills. Therefore, it is suggested to the staff, program makers and officials of radio...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media consumption
  • Radio
  • Television
  • life skills
  • Citizens of Tehran