سرمایه فرهنگی و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب در میان شهروندان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار گروه مردم شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22083/jccs.2021.283593.3368

چکیده

مطالعه کتاب به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق ذائقه فرهنگی شهروندان، از موضوع‌های مهم و نگرانی‌های بزرگ کشورهای در حال توسعه است تا جایی که اهمیت کتابخوانی، یکی از اجزاء بنیادین در توسعه به مفهوم کلی و از ابزارهای توسعه اقتصادی است. از این رو؛ این پژوهش با هدف تحلیل رابطه «سرمایه فرهنگی و ذائقه فرهنگی شهروندان شهر تهران در زمینه مصرف یا مطالعه کتاب» انجام گرفته است. روش پژوهش، تحلیلی_توصیفی و به صورت پیمایشی(پرسشنامه) داده های تحقیق گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان بالای 15 سال شهر تهران است.روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای در پنج ناحیه (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز) و حجم نمونه، با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان به تعداد 400 نفر انتخاب گردیده است. روایی ابزار پژوهش صوری و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ(کل) 885/0 بدست آمده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد؛ بین متغیرهای مستقل تحصیلات فرد به میزان(0/401)، انجام فعالیت های فرهنگی و هنری(0/538)، میزان علاقه به مطالعه کتاب(0/602)، میزان مصرف موسیقی(0/595) و میزان مصرف فیلم و سریال(410/0) و متغیر وابسته یعنی ذائقه فرهنگی مصرف کتاب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نیز حاکی از وجود تفاوت معنی دار در ذائقه فرهنگی مصرف کتاب به تناسب سرمایه فرهنگی افراد دارد. به عبارتی؛ هر چقدر سرمایه فرهنگی افراد بیشتر باشد ذائقه فرهنگی آن ها در انواع مختلف کتب(کلیات، اجتماعی، دین، فلسفه و روانشناسی، تاریخ و جغرافیا، هنر، سرگرمی و ورزش، ادبیات، فنون، علوم، زبان)بیشتر و متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural capital and cultural taste of book consumption among the citizens of Tehran

نویسندگان [English]

  • mehdi najafi 1
  • Bahram Ghadimi 2
  • Sedigheh Mohammadesmaeil 3
  • Ali Baseri 4
  • Zahra Alipour darvishi 5
1 phD student in cultural sociology Tehran Azad university Research Sciences
2 Associate Professor, Department of Sports Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Anthropology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study of books as one of the most important examples of cultural taste of citizens is one of the important issues and major concerns of developing countries to the extent that the importance of reading books is one of the fundamental components in development in the general sense and one of the tools of economic development. therefore; The aim of this study was to analyze the relationship between "cultural capital and cultural taste of Tehran citizens in the field of consumption or reading books." The research method is analytical-descriptive and the research data has been collected in a survey (questionnaire). The statistical population is citizens over 15 years old in Tehran. The sampling method was cluster random in five areas (north, south, west, east and center) and the sample size was selected using Morgan sample size table of 400 people. The validity of the formal research tool and the reliability using Cronbach's alpha (total) was 0.885. The results show Pearson correlation coefficient; Among the independent variables of individual education (0.401), cultural and artistic activities (0.538), interest in reading books (0.602), music consumption (0.595) and film and serial consumption (0.410) and the dependent variable, ie cultural taste of book consumption, there is a positive and significant relationship. The results of one-way analysis of variance test also indicate a significant difference in the cultural taste of book consumption in proportion to the cultural capital of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural capital
  • cultural taste
  • book consumption
  • citizens
  • Tehran