تحلیل بازتاب هویت ایرانی اسلامی در طراحی شخصیت های انسانی دو اثر پویانمایی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 انیمیشن، دانشکده هنر ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22083/jccs.2021.241905.3147

چکیده

برای ساخت و پردازش شخصیت در انیمیشن، مولفه‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود، ازجمله ارتباط شخصیت‌ها با مضمون اثر و پیوند آن با شاخصه‌های فرهنگی جامعه است.
با توجه به تولید آثار روزافزون انبمیشن در ایران، نیاز به مطالعه در اجزای مختلف آنها احساس می‌شود، لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی، شاخصه‌های هویت فرهنگی، ملی، و هنری موثر در شخصیت‌پردازی انیمیشن ایرانی، همچنین شناسایی وجوه تفاوت و تشابه نشانه های هویتی با شاخصه‌های هویت فرهنگ ایرانی و تمرکز بر مولفه‌های هنری برای خلق شخصیت‌های انسانی، به تحلیل دو نمونه‌ از تولیدات انیمیشن ایران صورت گرفته است.
مساله تحقیق حاضر توجه به چگونگی بازتاب شاخصه‌های هویتی در دو اثر هنری انیمیشن ایران و نسبت شخصیت‌های ساخته شده با شاخصه‌های نمایانگر هویت ملی-فرهنگی ایرانی است.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و به لحاظ ماهیت در شمار تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود و از روش های ترکیبی و رویکردهای نشانه شناسانه برای تحلیل نمونه ها استفاده شده است.
سیر بررسی در جهت کشف لایه های هویتی مستتر در شخصیت های پویانمایی ایرانی این نتیجه را دربر داشت که، عدم پیش مطالعات کافی قبل از تولید و اجرا و رونگاری نسبی از سبک های تجربه شده غیر ایرانی موجب شده آثار ایرانی هنوز سبک و شخصیت متمایزی پیدا نکنند. از مطالعات انجام شده چنین بر می‌آید، که در نمونه های مورد مطالعه با وجود زمینه های موضوعی برای استفاده از سنت های تصویری ایرانی، استفاده نسبی از این قابلیت، در طراحی شخصیت ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the reflection of the Iranian-Islamic identity in the design of human characters in two Iranian animated works

نویسندگان [English]

  • Khashayar Ghazizadeh 1
  • Ali Ghazizadeh 2
1 Islamic art department, Faculty of art, Shahed University, Tehran, Iran
2 M.A. Student in Animation Course, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:One of the most important aspects of animation is the design of the characters. For the construction of the characters, different components are considered
Due to the production of animations in Iran, the need for analysis and study in their various components is felt, so the present study has been done aimed to identify the characteristics of cultural, national, and artistic identity affecting the character of Iranian animations.
The issue of the present study is to pay attention to the characteristics of identity and their reflections in the two works of art of Iranian animation. The relationship of the characters created by the animation designers with the characteristics that can represent the Iranian national-cultural identity is the concern of the present study.
The present study is of qualitative research type and is considered as descriptive-analytical research in terms of combined methods and semiotic approaches.
In order to discover the hidden layers of identity in Iranian animated characters, the study concluded that in the field of animation of Iranian cinema have been accompanied by a kind of flourishing of the experienced non-Iranian styles, which has caused the Iranian works not to find a distinct style and personality yet. Studies show that in the studied models, despite the thematic contexts for the use of Iranian visual traditions, little use of this feature has been used in character design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animation
  • Characterization
  • identity
  • In the path of rain
  • Holy List