انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22083/jccs.2021.230646.3083

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه‌های عضویت در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش مردم‌نگاری مجازی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری، پس از انجام 61 مصاحبه با کاربران صفحۀ شخصی اینستاگرامِ یکی از محققان اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که انگیزه‌های اصلی عضویت در اینستاگرام شامل 7 انگیزۀ اصلی: کسب اطلاع، فراغت و سرگرمی، پیوستگی و ارتباط، کنجکاوی، خوداظهارگری، تخلیۀ هیجانی و الگویابی می‌باشد. با توجه به گسترش گرایش به شبکۀ اجتماعی اینستاگرام و تأثیرات این شبکۀ اجتماعی بر جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور ما و خلأ پژوهشی به‌خصوص در قالب طرح‌های کیفی در زمینۀ شناسایی انگیزه‌های عضویت در این شبکه در کشورمان، پژوهش کیفی حاضر می‌تواند به‌عنوان پژوهشی نو و پیش‌قدم در این حوزه مطرح شود و پژوهشگران را به توجه هرچه بیشتر به این موضوع ترغیب و زمینه را برای بررسی این حوزه در پژوهش‌های آینده فراهم کند. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت افراد با انگیزه‌های متفاوت و مختلفی به دنبال عضویت و استفاده از شبکۀ‌ اجتماعی اینستاگرام هستند. انگیزۀ افراد برای عضویت در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام تک‌بعدی نمی‌باشد، بلکه ماهیتی چندبعدی و چندگانه دارد و از فردی به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر می‌تواند متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

motivations to join the Instagram social network

نویسندگان [English]

  • mohammad solgi 1
  • vahid mostafapour 2
1 Assistant Professor, Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR), Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Ph.D Student of Psychology, Faculty of Psychology and Education Sciences , University of Allameh Tabataba'I, Tehran, Iran
چکیده [English]

the present qualitative research aimed to Investigation and Identification of motivations to join the Instagram social network. The approach of the present study was qualitative and the research method was virtual ethnography. Semi-structured interviews were used to collect data. After conducting 61 interviews with users of the personal Instagram page of one of the researchers using theoretical purposive sampling method, theoretical saturation was obtained. The findings showed that the main motivations for Instagram membership include 7 main motivations: Get information, leisure and entertainment, connection and communication, curiosity, self-expression, emotional discharge and role modeling. Considering the spread of the tendency to Instagram social network and the effects of this social network on various cultural, social and political aspects in our country and the research vacuum, especially in the form of qualitative plans to identify the motivations for membership in this network in our country, Qualitative can be considered as a new and pioneering research in this field and encourage researchers to pay more attention to this issue and provide a basis for studying this field in future research.According to the results of this research, it can be said that people with different motives are looking to join and use Instagram social networks. People's motivation to join the Instagram social network is not one-dimensional, but has a multidimensional and multiple nature and can vary from person to person and from culture to culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Thematic Analysis
  • social network
  • Virtual Netnography