بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و کیفیت خواب و نشانه‌های تصویری فیلم‌های پورنو در تلگرام، با استفاده از نظریه بودریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قزوین

10.22083/jccs.2021.243354.3154

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و کیفیت خواب و نشانه‌های تصویری فیلم‌های پورنو در تلگرام با استفاده از نظریه بودریار، بود که در آن نشانه‌های فرا واقعی در حوزه مسائل جنسی، نکته کانونی است. این پژوهش، در سال 98-97، و در شهرستان رزن ( استان همدان)، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه 52 نفره، تشکیل دادند. گروه اول با تماشا و گروه دوم بدون تماشای فیلم های پورنو از طریق تلگرام و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت سنجش رضایت از زندگی و کیفیت خواب، به ترتیب از پرسشنامه 14 ماده‌ای اندیکوت (1993، 326-321) و پرسشنامه پترزبورگ (1989)، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نشانه‌های تصویری فرا واقعی پورنو در تلگرام با کیفیت خواب، اختلاف معناداری در سطح خطای 5% ، وجود دارد. این بررسی نشان داد که کیفیت خواب افرادی که به تماشای فیلم پورنو می پرداختند، به طور معنی داری پایین تر از آزمودنی هایی بود که فیلم پورنو تماشا نمی کردند. در رابطه با رضایت از زندگی و تماشا یا عدم تماشای فیلم های پورنو در سطح خطای 5% اختلاف معنادار یافت شد. این بررسی نشان داد که رضایتمندی از زندگی افرادی که به تماشای فیلم پورنو می پرداختند، به طور معنی داری پایین تر از آزمودنی هایی بود که فیلم پورنو تماشا نمی کردند. همچنین نتایج نشان داد بین رضایت از زندگی با کیفیت خواب، در سطح خطای 1% رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Life Satisfaction and Sleep Quality and Hyper real Visual Signs in Porno Movies in Telegram by Baudrillardʾ theory

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Hayati 1
  • zahra namvar 2
1 Assistant Professor, Payame Noor University. Tehran. Iran
2 Faculty member of Payame Noor University of Qazvin
چکیده [English]

This research has aimed to determine the relationship between life Satisfaction and sleep quality and hyper real visual signs in porno movies in Telegram by Baudrillardʾ theory (1988). In this theory, hyper real signs in sexual matters are the main points. This research has done in Razan (Hamadan Province) with married people in 1397-1398. The statistical population of this study consisted of two groups of 52 people. The first group was selected by watching and the second group was selected without watching pornographic films via telegram by purposive sampling. For evaluation of life satisfaction and sleep quality, 14 item Endicott questionnaire (1993) and Pittsburgh questionnaire (1989) were used respectively. The results showed that there was a significant difference at 5% error level between the hyper real visual signs in porno movies in telegram and sleep quality. The study found that the quality of sleep of people who watched pornography was significantly lower than those who did not watch porn. Significant differences were found at 5% error level for life satisfaction and watching or not watching porn videos. The study found that life satisfaction of those who watched pornography was significantly lower than those who did not watch porn. The results also showed that there is a significant positive relationship between life satisfaction and sleep quality at 1% error level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • Porno movies
  • Sleep Quality