کارکردهای «پیکربندی‌اجتماعی» به‌مثابه هنر اجتماعی با تکیه بر اندیشه‌های جوزف بویز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22083/jccs.2020.234442.3103

چکیده

پیکربندی‌اجتماعی، نوعی اقدام اجتماعی هنر است که در آن اندیشه، گفت‌وگو نقش اصلی دارند. اصطلاح پیکربندی‌اجتماعی، نخستین بار توسط هنرمند و سیاستمدار آلمانی، جوزف بویز مطرح شد. پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه کارکردهای پیکربندی‌اجتماعی به‌مثابه هنر اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش، به مهم‌ترین اندیشه‌های بویز در رابطه با پیکربندی‌اجتماعی و به زمینه‌های پیدایش هنر اجتماعی در دوره پست‌مدرن نیز اشاره شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت، بنیادی، با روش توصیفی- تحلیلی و نمونه‌گیری نظری انجام و اطلاعات ضروری به روش‌های کتابخانه‌ای، مصاحبه و مراجعه به پایگاه‌های الکترونیکی مرتبط و معتبر دریافت شد. یافته‌ها نشان داد که مفهوم پیکربندی‌اجتماعی گونه‌ای جدید از هنر را به همراه داشت که پیوند هنر و آموزه‌های اجتماعی بود. این ژانر هنری تا‌‌بدان‌جا پیش رفت که امروزه، پیکربندی‌اجتماعی، کنشگری و اقدام اجتماعی در قالب هنر است. بسیاری از هنرمندان با پیکربندی‌های ‌اجتماعی، سطح آگاهی عمومی جامعه را ارتقا بخشیده و موجب بهبود شرایط اجتماعی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of "social configuration" as a social art based on the ideas of Joseph Boyce

نویسندگان [English]

  • Sareh Malaki 1
  • Ahmad Nadalian 2
  • Mohsen Marasy 3
1 PhD Student in Art Research, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Art Research Group, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Art Research, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Social sculpture is a Social action of art in which thought, dialogue plays a vital role. The term social sculpture was first coined by German artist and politician Joseph Beuys. The present study aimed to study the functions of social sculpture as a social art. In this study, Joseph Beuys's most important ideas about social sculpture and the emergence of social art in the postmodern period were also mentioned. The research was descriptive-analytical and theoretical in nature by means of the descriptive-analytical method and essential information was obtained through the library, interview and referral to relevant and valid online databases. The findings showed that the concept of social sculpture provided a new type of art that was a link between art and social training. This artistic genre has gone so far today, social sculpture, activism and social action are in the form of art. Many artists, through their social sculptures, raise the level of public awareness of the community and improve social conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sculpture
  • Joseph Beuys
  • Social Art
  • 7000 Oak