مدلسازی نقش عوامل سازمانی در پرسه‌ زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22083/jccs.2020.252057.3198

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدلسازی نقش عوامل سازمانی (تعارض شغلی و رهبری زهرآگین) در پرسه‌زنی اینترنتی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کارکنان ستادی دانشگاه‌های جامع وابسته به وزارت علوم در چهار سطح طراز عملکرد بین المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی در سراسر کشور بود. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 430 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ پرسه‌زنی اینترنتی بلا و همکاران (2006)، پرسشنامه تعارض شغلی دوبرین (2008) و پرسشنامه رهبری زهرآگین اسمیت و هانگس (2008) استفاده شد. روایی محتوایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید. داده‌ها با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی با روش پرسپترون چندلایه (MPL) تحلیل شد. نتایج نشان داد ارتباط یابی عوامل سازمانی موثر بر پرسه‌زنی اینترنتی دارای یک لایه ورودی با هفت گره و یک لایه پنهان با سه گره است و شبکه عصبی مصنوعی نشان داد پرش‌ها و روند پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان را می‌توان از روی عوامل سازمانی تعارض شغلی و رهبری زهرآگین؛ پیش‌بینی نمود. با توجه به اثر معنی-دار عوامل تعارض شغلی و رهبری زهرآگین در پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان، ضروری است در هدایت رفتار منابع انسانی جهت جلوگیری از بروز رفتار انحرافی پرسه‌زنی اینترنتی، به این مولفه‌ها و اثراتشان در سازمان توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Role of Organizational Factors in Cyber Loafing of Academic Staff by Artificial Neural Network

نویسندگان [English]

  • adel zahed babelan 1
  • Ebrahim Aryani ghizghapan 2
  • ali khaleghkhah 2
  • mahdi moeinikia 2
2 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to modeling the organizational factors Affecting (Job Conflict and Toxic Leadership) on cyberloafing. Methodology of the research in terms of the main strategy, was quantitative and in terms of analytical, was descriptive. The statistical population of this study included all staff of Universities affiliated with the Ministry of Science at four levels of international, national, regional and local levels of performance across the country. The research data were collected from 430 staff members who were selected by multi-stage cluster sampling method. The sample size according to the Kregci-Morgan model and with error α = 0/05, was considered 430 persons. To collect data CyberLoafing Questionnaire of Bella et al (2006), Job Conflict Questionnaire of DuBrin (2008) and Toxic Leadership Questionnaire of Schmidet and Hanges (2008) was used. Validity of the tools was confirmed by the professors of education and psychology. Data were analyzed by artificial neural network approach with multilayer perceptron (MPL) method. The results The results showed modeling the organizational factors affecting on cyber loafing has an input layer with seven units and a hidden layer with three unit and the artificial neural network is well able to predict the jumps and the process of cyber loafing of academic staff based on organizational factors of job conflict and toxic leadership. Given the significant effect of organizational factors on employees' cyber loafing, it is necessary to pay attention to these components and their effects on organization human resource behavior and preventing the occurrence of cyberloafing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Loafing
  • Job Conflict
  • Toxic Leadership
  • Artificial Neural Network
  • university staff