مقایسه تغییرات در گرایش سه نسل از جوانان شهر تهران به کسب خبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

2 عضو هیات علمی دانشگاه صدا وسیما

3 کارشناس صدا و سیما

10.22083/jccs.2020.242612.3150

چکیده

خبر ماده اصلی ارتباطات جمعی، از نیازهای اصلی مخاطبان و در صدر تولیدات رسانه‌ها قرار دارد. این پژوهش با تشکیک در اصل عدم‌تغییر گرایش نسل‌های مختلف مخاطبان به کسب خبر ، گرایش سه نسل از جوانان تهرانی را با استفاده از روش شبه پانل گذشته یاد، بررسی و مقایسه کرده است. جامعه آماری جوانان 15 تا 24 ساله شهر تهران در دهه‌های 90، 80 و 70 شمسی است که با ابزار پرسشنامه از 401 نمونه، داده‌ها جمع‌آوری و نتایج گرایش هر سه نسل به کسب خبر به تفکیک با هم مقایسه شده است. متغیرهای مورد بررسی، ادراک از فایده، ادراک از سهولت و سازگاری، متغیرهای مؤثر بر رسانه منتشر کننده خبر، رضایت از سایر بخش‌های زندگی و عادت به کسب خبر است. براساس نتایج ،گرایش جوانان به کسب خبر دچار تغیر شده و رابطه معنادار میان مؤلفه‌های ادراک فایده کسب خبر، ادراک سهولت کسب خبر، ادراک سازگاری با کسب خبر، هنجارهای ذهنی از کسب خبر و ادراک رفتاری کنترل‌شده با گرایش به کسب خبر تایید شده است. همچنین گرایش به کسب خبر با رضایت از سایر بخش‌های زندگی نسل اول رابطه معنادار داشته اما این معناداری در نسل دوم و سوم تایید نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of changes in the tendency of young people to consume news (Case study of three generations from Tehran)

نویسندگان [English]

  • jahandar amiri 1
  • Ebrahim fathy 2
  • ahmadali ahmadpor 3
1 university faculty
2 IRIB university faculty
3 IRIB Expert
چکیده [English]

News is the main article of mass communication, one of the main needs of the audience and is at the top of media productions. This study examines and compares the tendencies of three generations of young people in Tehran using the quasi-panel method of the past, using the principle of not changing the tendency of different generations of audiences to obtain news. The statistical population is 15 to 24 years old youth in Tehran in the 90s, 80s and 70s, which was compared with a questionnaire of 401 samples, data collection and the results of the tendency of all three generations to obtain news separately. The variables studied are perception of benefit, perception of ease and adaptability, variables affecting the media that publishes the news, satisfaction with other areas of life and the habit of acquiring news.According to the results, the tendency of young people to acquire news has changed and a significant relationship has been confirmed between the components of perceiving the benefit of acquiring news, perceiving ease of acquiring news, perceiving adaptation to acquiring news, mental norms of acquiring news and controlled behavioral perception with tendency to acquire news.Also, the tendency to get news has a significant relationship with satisfaction with other aspects of the life of the first generation, but this significance has not been confirmed in the second and third generations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend in news"
  • youth"
  • intergenerational gap"
  • trend change