تحلیل نگرش صاحب نظران علوم ارتباطات اجتماعی درباره عوامل مؤثر بر بی موبایلی هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

2 مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول)

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز

10.22083/jccs.2020.240409.3137

چکیده

تحقیق پیش‎رو یک تحقیق کیفی ـ کمی (آمیخته) می باشد؛ که به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بروز پدیده بی موبایل هراسی در میان دانشجویان انجام گرفته است. ما ابتدا با رویکرد کیفی و روش تحلیل داده بنیان، ویژگی ها و مولفه ها را استخراج کردیم. بر این اساس با 22 نفر از اساتید و نخبگان دارای سوابق تدریس و پژوهش در حوزه رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی و جامعه شناسی ارتباطات، مصاحبه عمیق انجام شد. تحلیل داده بنیان از داده های بخش کیفی، منجر به استخراج؛ 72 مفهوم، 6 مقوله اصلی و 19مقوله فرعی گردید، که بیشترین تاکید بر چهار مولفه اصلی؛ عوامل فردی و خانوادگی، عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، عوامل مداخله گر و نقش رسانه ها در بروز پدیده بی موبایل هراسی بود. در مرحله دوم تحقیق برای سنجش یافته های بخش کیفی (چهار عامل بروز پدیده بی موبایل هراسی) ؛ رویکرد کمی ‌و روش پیمایش استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه استاندارد، محقق ساخته و مورد تایید خبرگان با 40 سوال بود که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. واحد تحلیل در بخش کمی، دانشجویان هستند. پس از آزمون فرضیات وجود رابطه میان عوامل عدم خودآگاهی و اضطراب، عدم اعتماد به نفس، خودنمایی، سواد رسانه‎ای، وابستگی به تلفن همراه هوشمند و فضای مجازی، کتابخوانی، مهارت و خودکنترلی با بروز پدیده بی موبایل هراسی تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Attitudes of Social Communication Experts on the Factors Affecting Nomophobia among Islamic Azad University Students

نویسندگان [English]

  • Zahra Dastgheyb Shirazi 1
  • Mohammad Dadgaran 2
  • nasim majidi 3
  • Neda Soleimani 4
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Director of Communication Department, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 PHD in Communication Studies and the school of Communication faculty member Islamic Azad University , central Tehran Branch, Tehran , Iran
4 Faculty member of Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

The present research is a qualitative quantitative (mixed) research in order to analysis of attitudes of social communication experts on the factors affecting Nomophobia among Islamic Azad University Students; We first extracted the features and components with a qualitative approach and data analysis method. Based on this, in-depth interviews were conducted with 22 professors and elites with teaching and research backgrounds in the fields of media, social communication sciences and communication sociology. Analysis of data base from qualitative sector data, leading to extraction; 72 concepts, 6 main categories and 19 sub-categories, with the greatest emphasis on the four main components; Individual and family factors, cultural, social, economic and political factors, intervening factors and the role of the media in the occurrence of the phenomenon of immobile phobia. In the second stage of the research to measure the findings of the quality sector (four factors in the occurrence of the phenomenon of non-mobile phobia); Quantitative approach and navigation method are used. The data collection tool in the quantitative section was a standard, researcher-made questionnaire approved by experts with 40 questions, the reliability of which was confirmed by Cronbach's alpha test. The unit of analysis in the quantitative section are the students. After testing the hypotheses, the relationship between the factors of lack of self-awareness and anxiety, lack of self-confidence, ostentation, media literacy, dependence on smart phones and cyberspace, reading, skills and self-control was confirmed with the occurrence of mobile phobia.

Keywords: Social Networks, Smartphone, Panic, NomoPhobia, Students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • smartphone
  • Panic
  • NomoPhobia
  • Students