مفاهیم مؤثر بر توسعه فرهنگی با تمرکز بر ایجاد طبقه خلاق در کودکان و نوجوانان از دیدگاه اساتید دانشگاهی و مدیران آموزشی در نیم سال اول آموزشی 1398-1399 (مطالعه موردی: وزارت آموزش و پرورش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات-تهران-ایران

2 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

3 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ، ایران

10.22083/jccs.2020.208113.2959

چکیده

در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت‌های فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی و منابع قدرت هستیم، طبقه خلاق تیزهوش و معلمان دارای هوش بالا و خلاق و صاحبان اندیشه‌های نو و تفکر واگرا به مثابه گرانبهاترین سرمایه‌ها از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی مفاهیم مؤثر بر توسعه فرهنگی با تمرکز بر ایجاد طبقه خلاق در کودکان و نوجوانان می‌باشد. به همین منظور در این تحقیق توسعه ای-کاربردی، مفاهیم مذکور استخراج و سپس از طریق روش دلفی فازی و با حضور 11 تن از اساتید نخبه دانشگاهی و مدیران آموزشی شاغل در وزارت آموزش و پرورش در نیم سال اول آموزشی 1398-1399 به اجماع گذاشته شد. 48 مفهوم اصلی که از ادبیات موضوع استخراج شده بود با دو دور نظر سنجی، نهایتاً با 29 مفهوم/متغیر به عنوان مؤلفه های نهایی توسعه فرهنگی با تمرکز بر ایجاد طبقه خلاق در کودکان و نوجوانان به اجماع اعضای خبرگان رسید. یافته ها مؤید آن است که از نظر اعضای خبرگان، در بین مؤلفه های توسعه فرهنگی، بالاترین اولویت را مؤلفه حفظ ارزش های فرهنگی و مؤلفه مدیریت فرهنگی در سطح بین الملل، ملی و محلی پایین ترین میزان میانگین و در بین مؤلفه های طبقه خلاق، بالاترین اولویت را مؤلفه استعداد و اندیشة خلاق و مؤلفه اشیاء شناسی پایین ترین میزان میانگین را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concepts affecting cultural development with a focus on creating creative classes in children and adolescents from the elite university professors and educational managers working in the Ministry of Education in the first half of the academic year 2016-2017 (Case study: Ministry of Education)

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Ebrahimzadeh 1
  • mohsen ghadami 2
  • Abbasali Ghayoumi 3
1 Islamic Azad University, Science and research branch, Tehran ,Iran
2 Management and cultural planning, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and research branch, Tehran ,Iran
3 Management and cultural planning, Faculty of Management , Islamic Azad University, ،Tehran North branch, Tehran ,Iran
چکیده [English]

In today's complex world where we see intense competition from different societies to acquire the latest technology and resources, intelligent creative class and highly intelligent and creative teachers and new thinkers and divergent thinking as the most valuable assets have a very high and valuable position. The aim of the present study is to investigate the concepts affecting cultural development with a focus on creating creative classes in children and adolescents. For this purpose, in this development-applied research, the mentioned concepts were extracted and then agreed by delphi phase method and this consensus was reached with the presence of 11 elite university professors and educational managers working in the Ministry of Education in the first half of the academic year 2016-2017. 48 main concepts - derived from the literature of the subject - with two rounds of polls, finally with 29 concepts / variables as the final components of cultural development with a focus on creating creative class in children and adolescents reached the consensus of Delphi panel members. The findings confirm that for Delphi panel members, among the components of cultural development, the highest priority is the component of preserving cultural values and the component of cultural management at the international, national and local levels is the lowest average, and among the components of the creative class, the highest priority is given to the component of talent and creative thinking and the component of ontology is the lowest average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural values
  • cultural development
  • Delphi Phase
  • Creative Class
  • Intellectual development center for children and adolescents