ارائه الگوی همگرایی شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها در چرخه اطلاع‌رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال

2 مدیرگروه ارتباطات دانشگاه سوره

10.22083/jccs.2020.195929.2882

چکیده

موضوع پژوهش حاضر ارائه الگوی نقش شبکه های اجتماعی در چرخه اطلاع رسانی خبرگزاری ها با تاکید بر خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده روش مصاحبه عمقی با روش دلفی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر متخصصان حوزه خبرگزاری ها و استادان روزنامه نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج بدست آمده از مصاحبه ها نشان داد که شبکه های اجتماعی بیشتر ابزاری در خدمت خبرگزاری ها هستند و خبرگزاری ها با تناسب به محتوا یا موضوع خبر از بسته های مختلف خبری در شبکه های اجتماعی بهره می برند، بسته هایی که از قالب های رسمی خبر فاصله دارند. همچنین بر اساس نتایج خبرگزاری ها و شبکه‌های اجتماعی همپوشانی رسانه‌ای دارند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت خبرگزاری ها باید به ارزش‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و نگارش خبر برای شبکه‌های اجتماعی توجه کنند تا از تحولات عرصه روزنامه‌نگاری عقب نمانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a pattern for the convergence of social networks and news agencies in the information cycle

نویسندگان [English]

  • eslamifard gholamhousin 1
  • Omid Ali Masoudi 2
1 communication sciences (Ph.D ),Tehran shomal Branch, Azad University
2 associat proffessor manager of Departement of Communication Soore University
چکیده [English]

The issue of present is to present a model of the role social networks in informational cycle of news agencies, with emphasis on Irna and France-Presse news agency. This research was conducted using Delphi's Deep Interviewing Method. The research population was journalists and journalists that among them, 18 person were selected as sample using snowball sampling method. In order to analyze of the obtained information used the coding method. The finding showed that social networks are the tool to serve news agencies. In fact with relevance to content or news topic, the news agencies take advantage of the various news packages on social networks, which are far from official news packages. Also, based on the results news agencies and social networks have media overlap. According to the results, it can be said that news agencies should pay attention to news values and news writing, so as not neglect developments in the field of journalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media convergence
  • Social Networks
  • news agency
  • Information Cycle
  • Delphi method