رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرضا(98-1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار و مدیر گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

10.22083/jccs.2020.221322.3024

چکیده

بعد از تئوریزه کردن مفاهیم سرمایه اجتماعی و فرهنگی توسط صاحب نظران، این مفاهیم اکنون برای تحلیل و تبیین‌های مختلفی در علوم انسانی بکار می‌روند. هدف این مقاله بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه اول شهرضا(اصفهان) در سال تحصیلی 98-1397 است. روش پژوهش، پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه انجام گرفت. از جامعه آماری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 386 دانش‌آموز و بر اساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد مهارت‌های اجتماعی(با چهار مؤلفه خودکنترلی، همدلی، ابراز وجود و همکاری گرشام و الیوت(1990)؛ سرمایه فرهنگی(با مؤلفه‌های سرمایه عینی، ذهنی و نهادینه شده) و سرمایه اجتماعی(با مؤلفه‌های ارتباطات درون و بیرون، ساختار درون و بیرون خانواده) اکبری و همکاران(1393) بودند که پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 حاصل شد. یافته‌ها نشان دادند سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی (69/0=r و 000/0=p) و (39/0=r و 000/0=p) به ترتیب رابطه معناداری دارند. نتایج معادلات ساختاری(SEM) با نرم‌افزار آموس نیز نشان دادند سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی توانستند 46 درصد (46/0=R2) متغیر ملاک(مهارت‌های اجتماعی) را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parents' Social and Cultural Capital and junior high school students' social skills in Shahreza (2017-2018)

نویسندگان [English]

  • zeinab motaghi 1
  • mansuor Haghighatian 2
  • reza esmaeli 3
1 Phd student in sociololy, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor and Department of Sociology Chair, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
3 profossor
چکیده [English]

After being theorized by the related authorities in the field, the concepts of social and cultural capital are now used for various analyses and explanations in the humanities. The present research intended to investigate the impact of parents' social and cultural capital on the social skills of junior high school students in Shahreza County (Isfahan Province) in the academic year 2018-2019. Questionnaires were used as research tools. Using multi-stage cluster sampling, the sample size for the statistical population (n=386) was determined based on Morgan table. The standard questionnaires were the Social Skills Rating System (Gresham & Eliot, 1990) (with the four components of self-control, empathy, assertiveness, collaboration) and the Cultural Capital Questionnaire (with the components of objective, subjective and institutionalized capital) and the Social Capital Questionnaire (with the components of communication with others inside and outside the family and the internal and external family structure) (Akbari et al., 2014). Reability of the questionnaires measured by Cronbach’s alpha coefficient was 0.86. The findings of this study indicated that there were significant relationships between the parents’ social and cultural capital and the students’ social skills (r=0.69 and p = 0.000 and r = 0.39 and p = 0.000, respectively). Results of the structural equation modeling (SEM) using the Amos software also showed that social and cultural capital was able to explain the social skills (i. e., the criterion variable, R2 =0.46).

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skills
  • social capital and cultural
  • Shahreza students