جایگاه رسانه در تغییر سبک زندگی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دکتری علوم ارتباطات عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22083/jccs.2020.208362.2957

چکیده

چکیده
بنابر آمار سازمان ملل متحد، برآورد شده است که تعداد سالمندان تا سال ۲۰۵۰ بیش از دو برابر می‌شود و از ۸۴۱ میلیون نفر به ۲میلیارد نفر می رسد. از زمره مسایل مهمی که همانند سایر دوره های زندگی در دوره سالمندی نیز مطرح است، سبک زندگی است. محقق در این پژوهش از مدل بومی استاندارد داخلی موجود در خصوص سبک زندگی سالمندان استفاده کرد که دارای 5 بعد پیشگیری، فعالیتهای جسمی، تفریحی، سرگرمی و ورزشی، تغذیه سالم، مدیریت تنش و روابط اجتماعی و بین فردی می باشد. در این تحقیق، از دو استراتژی همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری، کلیه شهروندان شهر تهران است که حداقل 60 سال سن دارند. نتایج نشان داد که رسانه ها در ابعاد پیشگیری، تغذیه سالم و روابط اجتماعی و بین فردی نقش دارند در حالی که بر ابعاد فعالیت‌های جسمی، تفریحی، سرگرمی و ورزشی و مدیریت تنش تاثیر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media's role in changing the lifestyle of the elderly people

نویسندگان [English]

  • hamideh Khaleghi Mohammadi 1
  • Sedigheh Babran 2
1 Ph.D. student of Social Communication Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Faculty Member and Assistant Professor of Communication Sciences in the Department of social communication science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
According to UN statistics, it is estimated that the number of elderly people will more than double by the year 2050. And it goes from 841 million to 2 billion. One of the most important issues, like other periods of life in old age, is lifestyle. The researcher used the existing internal standard model for the elderly lifestyle that includes 5 dimensions of prevention, physical activity, recreation, entertainment and sports, healthy eating, stress management and social and interpersonal relationships. In this study, a descriptive correlation and descriptive survey strategy was used. The statistical population is all citizens of Tehran who are at least 60 years old and some age around 60. The results showed that the media play a role in the dimensions of prevention, healthy nutrition, and social and interpersonal relationships. However, they did not have a significant effect on physical activity, recreational, recreational, sport and stress management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • The elderly
  • Lifestyle
  • Quality of Life