بررسی ارتباط بین سواد رسانه ای و سواد سلامت جسمانی شهروندان شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی ارتباط بین سواد رسانه ای و سواد سلامت جسمانی شهروندان شهر بندرعباس

چکیده
به دست آوردن سلامت جسمی در دنیای امروز نیاز به یادگیری و افزایش سطح دانش عمومی دارد که در گرو رسانه است. سواد سلامت مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی و اجتماعی است که تعیین کننده انگیزه و توانایی افراد برای بدست آوردن و دسترسی به اطلاعات، درک و استفاده از آن‌ها برای ارتقا و حفظ مناسب سلامت افراد است. اهمیت برهمکنش بین سواد رسانه و سواد سلامت جسمی، چنان ظریف است که منجر به سلامت یا عدم سلامت یک فرد خواهد شد. پژوهش حاضر پرسشنامه را با استفاده از روش میدانی و تکنیک پیمایش در نرم افزار های SPSS و Smart PLS تحلیل و به بررسی شالوده ارتباط، بعدهای سواد رسانه ای و سواد سلامت جسمی پرداخته است. پژوهش پیش رو در جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال شهر بندر عباس با حجم نمونه 384 نفر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سواد رسانه ای (36/0) و ابعاد آن یعنی ارزشیابی اطلاعات (42/0)، ترکیب اطلاعات (32/0)، استفاده هدفمند (37/0)، تبادل اطلاعات (28/0) و چگونگی استفاده از رسانه ها (26/0) با سواد سلامت شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل سواد رسانه ای بر سواد سلامت جسمانی شهروندان به میزان 50/0 می باشد.
کلیدواژگان: سواد رسانه ای، سلامت جسمانی ، سواد سلامت جسمی، شهربندرعباس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Media Literacy and Physical health literacy of Citizens of Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • roya jahangiri zarkani 1
  • Shahnaz Hashemi 2
  • Ali geranmayeh poor 3
1 PhD Student Department Of Communication ,Qeshm Branch, Islamic Azad University ,Qeshm, Iran
2 Associate Professor of Research Institute of Education, Organization for Educational Research and Planning, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Department Of Communication, Tehran Center Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investigating the Relationship between Media Literacy and Physical health literacy of Citizens of Bandar Abbas

Abstrac
Gaining physical health in today's world requires learning And there is an increase in the level of public knowledge that depends on the media. Health literacy is a set of cognitive and social skills Which determines people's motivation and ability to obtain and access information, Understanding and using them to promote and maintain good health. The importance of the interaction between media literacy and health literacy, It is so delicate that it will lead to the health or unhealthiness of a person. The present study is a questionnaire using field method and survey technique in software SPSS and Smart PLS Analyze and examine the foundation of communication, The dimensions of media literacy and physical health literacy are discussed. The forthcoming research in the statistical population of citizens over 18 years of age in Bandar Abbas The sample size was 384 people.
The results indicate that between media literacy (0.36) and its dimensions namely information evaluation (0.42), information composition (0.32), purposeful use (0.37), information exchange (0.28). ) And how media use (0.26) has a positive, direct and significant relationship with citizen health literacy. Therefore, all the research hypotheses are rejected. The results of the structural equation model (Smart PLS) also showed that the overall effect of independent media literacy on citizens' health literacy is 0.50.
Keywords: Media literacy, Health, Physical health literacy, Bandarabbas city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Health
  • Physical health literacy
  • Bandarabbas city