بررسی تاثیرمهارت های زندگی بر سواد رسانه ای شهروندان تهرانی با تاکید بر ویژگی های جمعیت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد یار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول*)

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد یار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تاکید بر ویژگی‌های جمعیت شناختی طراحی و اجرا شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایش است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه شهروندان ساکن در شهر تهران که طبق آمار اسناد ملی؛ 8 میلیون 963 هزار نفر اعلام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 385 نفر برآورد گردید. نمونه مورد نظر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به شیوه روایی صوری مورد سنجش قرارگرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد: ویژگی‌های جمعیت شناختی بر مهارت‌های زندگی و سواد رسانه‌ای تأثیر دارد. همچنین یافته‌ها نشان دهنده این است که جنسیت بر سواد رسانه‌ای و مهارت‌های زندگی و مؤلفه‌های آنها تاثیری ندارد اما گروه‌های سنی بر سواد رسانه‌ای و مهارت‌های زندگی و مؤلفه‌های آن‌ها تأثیر دارند. در تبیین یافته‌ها می‌توان گفت که جنسیت افراد نمی‌تواند متغیرهای مؤثر بر سواد رسانه‌ای و مهارت‌های زندگی را تحت تأثیر قرار دهد، اما گروه سنی که شامل جوان، میانسال و سالمند، است بر سواد رسانه‌ای و مهارت‌های زندگی تأثیر دارند. دلیل آن را شاید بتوان به جهت تفاوت در سبک زندگی، میزان دسترسی به رسانه‌ها، محدودیت زمانی مواجهه با رسانه دانست. همچنین سطح معناداری بدست آمده (0.001) نشان می‌دهد که مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی بر سوادرسانه ای تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of life skills on Tehran citizen’s media literacy by emphasizing on demographic characteristics

نویسندگان [English]

  • nasrin aghamolla 1
  • Leila Niroomand 2
  • Nazanin Malekian 3
  • Somayeh Tajik Esmaeili 4
2 Assistant Professor Department of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Author in charge *)
3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor Yar, Department of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study aims to investigate the effect of life skills on Tehran citizen’s media literacy by emphasizing on demographic characteristics. The results were obtained through applied research and survey method. The statistical population of the study according to national documents is 8,963million people living in Tehran city. The sample size was estimated 385 person by Cochran's formula. The sample was selected by multi-stage clustering method.The measuring instrument in the present study was a researcher-made questionnaire which its validity was measured by formal validity and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient. Independent T-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data.The research findings indicated that demographic characteristics affect life skills and media literacy. The findings also represented that gender does not affect media literacy and life skills and their components, but age groups affect media literacy and life skills and their components. In the findings, it can be represented that gender cannot affect the variables affecting media literacy and life skills, but the age group, including young, middle-aged and elderly, affects media literacy and life skills. This may be due to differences in lifestyle, access to the media, time constraints in dealing with the media. Also, the significant level obtained (0.001) shows that the components of life skills affect media literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Demographic Characteristics (Gender and Age) of Tehran’s Citizens
  • life skills
  • Media Literacy
  • Life style