جستاری بر طرح مسأله پایداری نظریه‌های نقادی معاصر (فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما

2 استادیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیما

چکیده

در قرن بیستم علاوه بر پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و تعدد اختراعات و اکتشافات در حوزه‌های علمی، دگرگونی عظیمی نیز در زمینه ادبیات و نقادی صورت گرفته است. نظریه‌های ادبی پس از قرن بیستم مدام دچار تغییر و تحول شده و هر بار معیارهای تازه‌تری مطرح می‌شود. معیار و شاخصهایی که به وجود میآیند مسیرهای تازه‌ای را پیش روی اهالی ادبیات و نظریهپردازان فرهنگی و هنری می‌گشاید. در هر دوره‌ای برای هنر و نظریه‌های ادبی و نقادی، تعریف‌ها و نظریه‌ها و چارچوب‌هایی مطرح و پذیرفته بوده است. اما آنچه امروز به عنوان یک ‌نکتة مهم به پذیرش عام رسیده است؛ آن است که تعدادی از نظریه‌ها و تئوری‌ها، موقتی هستند و دیر یا زود دیگرگون خواهند شد. این معیارها مدام در حال تغییر هستند و این تغییرات به سرعت پیش می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد که به موضوع و مسأله موقتی یا پایدار بودن نظریه‌ها و تئوری‌های نقادی بپردازد. این مسأله همواره به صورت پرسشی اساسی مطرح بوده است که؛ آیا روش‌های نقادی به منشی علمی و قانونمند تبدیل شده‌اند و توانسته‌اند به معیارهای خود نظم ببخشند؟ آن‌چه تحت عنوان کلی نقد مدرن در اوایل قرن بیستم آغاز می‌شود، بر مبنای منطق استدلال علمی و هم‌سو با جنبش زبان‌شناسی، تلاشی است برای یافتن دیپلماسی و مبانی علمی نقد ادبیات و هنر که با نظریة فرمالیسم آغاز شد و تئوری‌های پس از آن ادامه یافت. برای تحلیل این مسأله؛ سه نظریه ادبیِ فرمالیسم، ساختارگرایی و پساساختارگرایی در این تحقیق به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to critical theories of the twentieth century the issue of sustainability (Formalism, constructivism, Post constructivism)

نویسندگان [English]

  • Ali Rajabzadeh Tahmasebi 1
  • S. M. Sadeq Morakabi 2
1 Scientific member of IRIB university
2 Assistant professor of IRIB University
چکیده [English]

As long as technological development and Varity of inventions during the 20th century in scientific environment, literature and criticism were enhanced and developed. The upsurge of current literary theory has become something of significant phenomenon in contemporary literature, emerging as formidable force in interdisciplinary subjects. “Literary theory” is the body of ideas and methods we use in the practical reading of literature. By literary theory we refer not to the meaning of a work of literature but to the theories that reveal what literature can mean. Literary theory is a description of the underlying principles, one might say the tools, by which we attempt to understand literature. All literary interpretation draws on a basis in theory but can serve as a justification for very different kinds of critical activity. The theory of literature has been changed during 20th century and was presented new criteria. Such criteria have been changed constantly and very quickly. This study tries to examine and criticize such theories how much are permanent or temporary. There has been an essential question whether critic literature theories are able to present themselves in logic structure? Therefore this paper has applied three literature theories such as formalism, constructivism, and post constructivism as well as use descriptive and analytic approach as mythology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The theory of literature
  • Formalism
  • constructivism
  • post constructivism