نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی و استفاده و لذت بر استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی با نقش میانجی قصدرفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی و استفاده و لذت بر استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی با نقش میانجی قصدرفتاری یود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی با رویکرد علّی بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بود که 379 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ی آیفینیدو (2016) بود که شامل ابعاد استفاده از شبکه‌های اجتماعی، استفاده و لذت، نفوذ اجتماعی و قصد رفتاری بود. داده‌ها در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 23 و ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای استفاده و لذت و نفوذ اجتماعی بر قصد رفتاری استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی تأثیر معنادار داشته و قصد رفتاری در رابطه بین استفاده و لذت و نیز نفوذ اجتماعی با استفاده فراگیر دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی تأثیر معنادار دارد. ابعاد نظریه استفاده و لذت شامل ارزش سودمند، ارزش خودشناسی، ارزش سرگرمی، حفظ روابط فردی و ارتقای اجتماعی و نیز فرایندهای نفوذ اجتماعی شامل انطباق و شناسایی بر قصد رفتاری دانشجویان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی تأثیر معنادار دارد ولی تأثیر متغیر درونی-سازی که از فرایندهای نفوذ اجتماعی است بر قصد رفتاری تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Social Influence Processes and Theory of Use and Pleasure on the Extensive Use of Social Networks

نویسندگان [English]

  • sedigheh merjani 1
  • Fariba Nazari 2
1 Department of Knowledge and Information Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the role of social influence processes and the use and enjoyment on the widespread use of social networks with the mediating role of iodine abuse. The research method was descriptive-survey with causal approach. The study population consisted of all students of Islamic Azad University of Ahvaz. 379 students were selected randomly. The research tool was the Infinedo (2016) questionnaire which included dimensions of social media use, enjoyment, social influence, and behavioral intention. Data were analyzed by SPSS software version 23 and Emos. The results showed that the variables of use and enjoyment and social influence had a significant effect on the behavioral intention of using social networks and behavioral intention had a significant effect on the relationship between use and enjoyment and social influence on students' pervasive use of social networks. Use and enjoyment theory dimensions including utility value, self value, entertainment value, personal relationships and social promotion, as well as social influence processes including adaptation and identification have a significant effect on students' behavioral intention to use social networks, but the effect of internalizing variable Behavioral intention was not endorsed by social influence processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Widespread use
  • Behavioral Intention
  • use and joy
  • social influence