ارائه الگوی تاثیر گذاری رسانه های نوین بر دموکراتیزه شدن جامعه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی توانسته اند بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تاثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش، طراحی الگویی برای تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر توسعه دموکراسی است. برای طراحی این الگو، با استفاده از استراتژی داده بنیاد و رویکرد ساخت گرا، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 10 تن از صاحبنظران، خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت رسانه اقدام شد. نتایج پژوهش پس از کدگذاری مقدماتی و متمرکز، در قالب یک الگو ارائه شد. در کدگذاری مقدماتی تعداد 17 کد و در کدگذاری متمرکز 6 کد استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که جهانی شدن، افزایش سطح دانش عمومی، عدم جود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، انحصار اطلاعاتی، قدرت مطلق حکومت، فیلترینگ، اشاعه محتوای نامناسب، سواد رسانه‌ای، استفاده مقامات از شبکه های مجازی، آگاهی‌بخشی، شفافیت و پاسخگویی، بهبود سرمایه اجتماعی، تقویت صدای عامه، دموکراسی‌طلبی، ایجاد جامعه شبکه‌ای، و جامعه مدنی، مولفه‌های مهم این الگو را تشکیل می‌دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a pattern of new media’s influence on society democratization in Iran :

نویسندگان [English]

  • abdolreza namavar 1
  • mohammadreza saeidabadi 2
  • Majid Ahmadlu 3
1 tehran university,phd student
2 world study lecturer tehran university
3 Department of management, ardabil branch, Islamic Azad University, ardabil, iran
چکیده [English]

Abstract
Social networks have been able to influence the various dimensions of social life. The purpose of this research is to design a model for impact of social networks on democracy development. To design this model, using a Grounded Theory strategy and a constructive approach, using semi-structured interview tools with 10 experts and academic professors in the field of media management. The results of the research after the initial and focused coding were designed as a model. In the initial coding, 17 codes were extracted, and in the focused coding, 6 codes were extracted. Research findings show that globalization, increase level of public knowledge, lack of legal infrastructure, information monopoly, absolute power of government, filtering, inappropriate content dissemination, media literacy, use of authorities from virtual networks, awareness, transparency and accountability, improvement of Social capital, the strengthening of public voices, democracy demand, the creation of network society, and civil society are the main components of this model.

Keywords:Social networks, democracy development, media, new media.Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Social networks
  • democracy development
  • Media
  • modern media.Iran