عوامل موثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان (مورد مطالعه شهر کرج )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه کاشان

2 مدرس پردیس فرهنگیان حکیم فردوسی البرز

چکیده

باگسترش روابط فرهنگی دربین کشورهای متعدد، ساختارهای فرهنگی، هویتی و ارزشی جامعه ایران نیز، دچار تغییراتی شده و دراین رهگذر، نوع خاصی از هویت که در جهان با نام هویت بریکولاژ ونیز سیال می شناسند، در بین جوانان و نوجوانان درحال ظهور است، این هویت که ماهیتی ترکیبی دارد، عناصری از هویت اسلامی، ایرانی و مدرن را در هم آمیخته و گرایش های فکری و رفتاری منحصر به فرد و مبتنی بر گزینش عناصر متعدد، را رقم زده است.
پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت و نیز عوامل موثربر هویت بریکولاژ دربین نوجوانان و جوانان شهر کرج به روش پیمایشی انجام و داده ها به وسیله ی پرسشنامه، از یک نمونه 391 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جوانان و نوجوانان شهر کرج در سال 1397گردآوری شده است. روایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آن بر اساس نظرات افراد متخصص صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند؛ هویت بریکولاژ برحسب جنسیت و تحصیلات متفاوت بوده و بین میل به زیباسازی بدن، مصرف متظاهرانه، سبک تفریحی تجمل گرایانه و سبک فراغتی با هویت بریکولاژ رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک میل به زیباسازی بدن، سبک تفریحی تجمل گرایانه دارای تاثیر مثبت و مستقیم و سبک تفریحی پاتوق محور دارای تاثیر منفی و غیر مستقیم بر هویت بریکولاژ بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Bricolage Identity Among Adolescents and Young People (Case Study of Karaj City)

نویسندگان [English]

  • mohamad ganji 1
  • mohamad solimannejad 2
2 Teacher
چکیده [English]

The development of cultural relations among various countries, cultural structures, identities and values of the Iranian society has also changed, and in this passage, a certain type of identity known in the world as bricolage and fluid identity is emerging among young people and adolescents, this identity that has a hybrid nature has merged elements of Islamic, Iranian, and modern identity, and has unique intellectual and behavioral trends based on the selection of multiple elements.
The present study was conducted to survey the status and effective factors of bricolage identity in adolescents and youths of Karaj city by survey method. Data were collected by a questionnaire from a sample of391 people using multistage cluster sampling from youth and adolescents in Karaj city has been collected in 1397. The validity of the questionnaire was based on the Cronbach's alpha coefficient and its reliability based on expert opinions. Research findings show that bricolage identity varies according to gender and education, and there is a positive and significant correlation between the desire to beautify the body, exuberant use, luxurious leisure style and leisure style with the identity of bricolage. Also, based on the results of logistic regression analysis, the desire to beautify the body, luxurious leisure style has a positive and direct effect and a leisurely style of hangover has had a negative and indirect effect on the identity of the bricolage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Bricollage identity
  • desire for beautification of the body
  • exquisite consumption
  • hobby-style entertainment style
  • luxurious leisure style