رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

علیرغم رشد دانش و فناوری، نگرش‌های خرافی همچنان در زندگی بسیاری از افراد جامعه حضور دارند. این نگرش‌ها ازآنجاکه مسیرهای خلاف واقعی به افراد جامعه برای حل مسائل خود نشان می‌دهند، به لحاظ اجتماعی آسیب‌زا هستند. نگرش‌های خرافی محصول جامعه‌پذیری افراد در رده‌های مختلف هستند. یکی از این عوامل دخیل در جامعه‌پذیری، رسانه‌ها هستند که بخش بزرگی از مصرف فرهنگی افراد را تشکیل می‌دهند. رسانه‌ها بسته به اینکه چه نوع محتوایی را در جامعه ترویج کنند، نگرش‌های هم‌نوا یا مخالف با خرافه گرایی را ایجاد می‌کنند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان مشهدی می‌باشد. روش پژوهش مقاله حاضر پیمایش بوده و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته اجرا شده است. جامعه آماری دانشجویان شهر مشهد می‌باشند که تعداد آن‌ها برابر 97146 نفر است. از این تعداد 363 نفر با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد مصارف فرهنگی آگاهی‌بخش نظیر کتاب و روزنامه با نگرش خرافی رابطه معکوس و مصارف فرهنگی سرگرم‌کننده نظیر ماهواره و شبکه‌های اجتماعی با نگرش خرافی رابطه مستقیم و معنادار داشتند. بااین‌حال، در مجموع میزان مصرف فرهنگی پاسخگویان با نگرش خرافی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between cultural consumption and superstitious attitude among students of Mashhad University

نویسندگان [English]

  • mahboubeh barand 1
  • hamed bakhshi 2
  • mahdi kermani 3
  • masoud eimaniyan 1
1 Department of Social science, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran Iran
2 Professor associate in Department of social science, Khorasan Razavi Branch, ACECR, Mashhad, Iran
3 Professor assistant in Department of social science, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Despite the rise and expansion of knowledge and technology, We can still easily observe the presence of strong superstitious attitudes amongst people in human societies. Such attitudes are socially damaging, because they are essentially misleading people about how they can solve their own problems. Superstitious attitudes are simply the by-product of people’s socialization in different stages. Media are key factors in process of socialization which to a great extent cover people’s cultural consumption. Depending on what sorts of contents are promoted by the media, they are creating an attitude either in favor of or against superstitions. The current study is seeking to explore the Relationship of cultural consumption on having superstitious attitudes amongst the university students in Mashhad. the research methodology in this study is based on survey and it has been conducted by means of researcher-made questionnaires. The population was university students of Mashhad (97146 persons) of whom, we have chosen 363 university students (all of whom live in Mashhad) by cluster-stratified method as a statistical society. The result has shown us that in one hand, there is a negative or inverse relationship between having superstitious attitudes and informative cultural consumption such as books and newspapers. On the other hand, there is a positive or direct relationship between having superstitious attitudes and entertaining cultural consumptions such as social media and satellite channels. On the whole and after taking everything into consideration, there is a meaningful inverse relationship between the amount of cultural consumption and having superstitious attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superstitious attitude
  • superstitions
  • and cultural consumption