نقش فناوری های ارتباطی دیجیتال در برقراری صله رحم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

نتایج برخی تحقیقات، نشان دهنده تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در روابط خانوادگی است. هدف این تحقیق، بررسی نقش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بر صله رحم بین جوانان و اعضای خانواده است. به عبارت دیگر این پژوهش می‌کوشد نقش استفاده از فناوری‌های ارتباطی دیجیتال نظیر کامپیوتر، موبایل، اینترنت و نظایر آن را در برقراری صله رحم فیزیکی (برقراری ارتباطات رودرو) و صله رحم دیجیتالی (برقراری ارتباط با خویشاوندان از طریق فناوری‌های ارتباطی) مطالعه کند.
روش تحقیق از نوع پیمایش است و از پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان 15 تا 29 ساله شهر یاسوج بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر از آنان از طریق نمونه-گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS21 صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این است که هر چه میزان استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی افزایش یابد، میزان صله‌رحم از طریق ابزارهای ارتباطی دیجیتال هم تقویت می‌شود. بین استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و کم‌رنگ‌تر کردن صله‌رحم فیزیکی، رابطه معناداری وجود ندارد. به بیان دیگر، پژوهش حاضر نه تنها نشان می‌دهد که این ابزارها به برقراری نوع جدیدی از صله رحم یعنی صله رحم دیجیتالی کمک می‌کنند، بلکه مدعی است استفاده از این فناوری‌ها نقشی در کم کردن صله رحم فیزیکی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Digital Communication Technologies in the Establishment of restoring relationship with relatives

نویسندگان [English]

  • Shojaat Poorsedighi 1
  • Shadi Zabet 2
  • SeyedAlireza Afshani 3
1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
3 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Some research results show the impact of information and communication technologies on family relationships. The purpose of this research is to investigate the role of communication and information technology on restoring relationship relatives between youth and family members. In other words, this research study the role of using digital communication technologies such as computers, mobile phones, the Internet and the like in establishing physical restoring relationship relatives (face-to-face communication) and digital restoring relationship relatives (communicating with relatives through communication technologies).

The research method is a type of researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population of this study was the youth aged 15-29 in Yasuj city. Using Cochran's formula, 384 of them were selected through cluster sampling. Data analysis was done by spss21 software. The results of the research indicate that if the use of information and communication technologies will increase, restoring relationship with relatives are also strengthened through digital communication and communication tools. There is not a meaningful relationship between the use of communication and information technology and the diminution of kinship relationships. In other words, the present study not only shows that these tools help to establish a new kind of restoring relationship with relatives, rather, it claims that these technologies do not play a role in reducing physical restoring relationship with relatives .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Digital information and communication technologies"
  • "cyberspace"
  • "restoring relationship with relative"
  • "ICT"
  • "Interpersonal relationships"