بررسی سیاست‌‌های بازاری شدن علوم انسانی بعد از انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری سیاستگذاری فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

در دهۀ نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موجی عظیمی در مخالفت با علوم انسانی ایجاد شده بود و منتهی به سه سال تعطیلی علوم انسانی شد. این مخالفان بر بودند که این علوم مبنای مادی اندیشی دارد ولی امروزه بعد از 35 سال از بازگشایی آن، این علوم بیش از هر دورۀ تاریخی در ایران به سمت مادی اندیشی حرکت کرده است و خود علوم انسانی مبدل به کالا شده است یا به عبارتی بازاری شده است. حال سؤالی که پژوهش حاضر در پی پاسخ به آن است « وضعیت بازاری شدن علوم انسانی چگونه است؟ و چه سیاست هایی در این خصوص عملیاتی شده است؟». ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، تحلیل تاریخی و شیوۀ گردآوری داده ها، اسنادی می باشد. این پژوهش ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ، وضعیت بازاری شدن علوم انسانی و سیاست‌های مرتبط با آن را ﻣورد بحث و مداقه قرار می دهد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بازاری شدن در قالب های مختلفی همچون افزایش پذیرش دانشجوی پولی به ویژه تحصیلات تکمیلی، افزایش اساتید حق التدریس، تبصره‌ها و شروط منتهی به درآمد و همچنین پژوهش‌های پولی می باشد که به تفکیک در این پژوهش در مورد آنان بحث شده است. همچنین نتایج کلی نشان می دهد سیاست های بازاری شدن علوم انسانی تابع سیاست های دولت های مختلف در بعد از انقلاب(چپ و راست) نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Marketization Policies of the Humanities after the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • sardar fotuhi
PhD of cultural policy making, research institute of cultural and social studie
چکیده [English]

In the first few years of the Islamic Revolution, a huge wave was created in opposition to the humanities, leading to three years of closure of the humanities, they argued that these sciences have a material basis. But nowadays, after 35 years of its reopening, this sciences have become more materialistic than ever in the historical period in Iran, and the humanities themselves have become commodities or marketed. Now the question that this research seeks to answer is "What is the Marketization of the humanities? And what policies have been implemented in this case? ". This research is a systematic and coherent, discusses the marketing situation of the humanities and its related policies. The findings of the research show that marketing in a variety of ways, such as increasing the acceptance of monetary students especially graduate students, increasing the number of adjunct professors, the terms and conditions for income and research, Which is discussed separately in this study. The findings also show that the marketing policies of the human sciences do not depend on the policies of different states in the aftermath of the revolution (left and right).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Marketing
  • Tuition
  • adjunct