مطالعه عوامل موثر بر تقاضای سینما در مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد هنر

3 استادیار دانشگاه امام رضا

10.22083/jccs.2020.129674.2421

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر برآورد تابع تقاضای رفتن به سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد است. پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته و جامعه پژوهش، کل جمعیت تماشاگر سینما در شهر مشهد در سال 1394 است، نمونه به تعداد 384 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مطالعه شده است نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت بلیط سینما بیشترین تأثیر را بر تقاضای سینما دارد. از میان عوامل اجتماعی وضعیت مالی و رفاهی خانواده و نیز تحصیلات والدین تأثیر معنادار و مثبتی بر تقاضای سینما دارد از میان عوامل فرهنگی میزان اوقات فراغت بیشترین تأثیر را بر تقاضای سینما دارد و تأثیر آن بر تقاضای سینما مثبت است. از میان عوامل محیطی، نوع سینما از لحاظ خدمات و امکانات رفاهی مثل داشتن پارکینگ، چند منظوره بودن(پردیس سینمایی)، فضای مناسب سالن، کیفیت صدا و تصویر و نیز درجه توسعه یافتگی محله سکونت تأثیری معنادار بر تقاضای سینما دارد.
در مقایسه تاثیر عوامل 5 گانه مؤثر بر تقاضای سینما نتایج حاکی از اهمیت بیشتر عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل است.
کلمات کلیدی: اقتصاد هنر و ادبیات، تقاضای سینما، عوامل مؤثر بر تقاضا، مشهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on demand for cinema in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Maysam Musai 1
  • Parvaneh Moradian Daghigh 2
  • sahar Changiz 3
1 university of Tehran
2 MSc in Economic of Art, University of Imam Reza
3 PhD in Philosophy of Art, University of Imam Reza International
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to estimate the demand function of going to cinema and analyzing the factors affecting it, in Mashhad. The population of the research is the total population of the cinema audience in Mashhad in 1396. In order to estimate the sample size of the study, Cochran formula was used which 384 spectators were sufficiently identified to collect data. The researcher-made questionnaire was distributed according to a simple random sampling method. The obtained data show a positive and high income effect among economic factors affecting the demand of cinema in Mashhad. Among the environmental factors, the type of cinema in terms of services and amenities such as parking, multi-purpose (cinema campus), proper space of the hall, sound and image quality, and the degree of development of the neighborhood, has a significant effect on the demand of the cinema.
The results of five factors affecting the demand for cinema show that the economic factors are more important than cultural and social factors.
Keywords: Economics of Arts, Cinema Demand, Factors Affecting Demand, Mashhad, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • ٍMashhadT Economics of art
  • demand fo cinema
  • Effective Factors