مقایسه روابط صمیمانه میان کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیر وابسته در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

2 کارشناسی ارشد.مطالعات فرهنگ و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیر وابسته به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 1397 به انجام رسیده است. روش پژوهش حاضر توصیفی است که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه به انجام رسیده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد میزان و نوع روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیر وابسته به اینترنت ، تفاوت دارد. از میان ابعاد "روابط صمیمانه" ، بعد "سطح نزدیکی به دیگری"در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیر وابسته تفاوت دارد. همچنین یافته ها تفاوت معناداری بین "بعد اشتراک گذاری ارزش ها" و "فعالیت مشترک "در کاربران وابسته و غیر وابسته به اینترنت، نشان داد. بدین معنی که روابط صمیمانه کاربران وابسته به اینترنت در این دو بعد ، ضعیف از کاربران غیر وابسته است.اما در "بعد شناخت از یکدیگر" و "بعد روابط عاطفی" از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیروابسته تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparation the intimate relationships between dependence and independence to the Internet among students of islamicAzad University.tehran

نویسندگان [English]

  • n n 1
  • Mehdi Aghaee 2
1 n
2 Islamic Aazad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the intimate relationships between dependence and independence to the Internet among Islamic Azad University students in Tehran. The research population consisted of all students of Islamic Azad University of Tehran.
The sample size based on Cochran formula was 384 students and the sampling method was multi-stage sampling method. In order to compare the intimate relationships among the dependent and independent internet users in two groups of 200 people, the sample size increased to 400 people.
The measurement tool was the 20-question standardized "Internet Dependence" questionnaire by Kimberly Young (1996) and the 50-question "Intimate Relationship" Questionnaire by Treadwell and Kumar (1981). The findings of the research showed that the level and type of intimate relationships are different between the dependent and independent groups.
Concerning the overall aspects of intimate relationships, the aspect of closeness was different between dependent and independent Internet users. Also, the findings showed that there was a significant difference between the sharing of values and shared activities among dependent and independent internet users.
But there was no difference in the aspects of the mutual recognition and the emotional relationships resulting from the intimate relationships between the dependent and independent internet users

کلیدواژه‌ها [English]

  • dependence on internet
  • intimate
  • Virtual Space
  • students of Islamic Aad University