مدرنیته، فرهنگ مصرفی و سبک زندگی یک تحلیل جامعه شناختی در شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی- دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

3 دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و برخی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان کرمان است. پژوهش حاضر به شکل توصیفی – همبستگی در پاییز 1395 در شهر کرمان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال کرمان بود که از بین آن‌ها 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی مصرفی با تکیه‌بر چهار مؤلفه اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی تغذیه و الگوی خرید در دو بعد سنتی و مدرن بود. نتایج تحقیق نشان داد که پاسخگویان از سبک زندگی مصرفی سنتی‌تری برخوردارند. پاسخگویان در شاخص‌هایی مانند اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی تغذیه و الگوی خرید، یعنی هر چهار مؤلفه سبک زندگی مصرفی، سبک سنتی‌تری داشتند. سبک زندگی سنتی برحسب جنس، سن، وضعیت تأهل و محله مسکونی تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد. علاوه بر این، سبک زندگی مدرن نیز برحسب سن و وضعیت تأهل تفاوت معنی‌داری را نشان داد، اما جنسیت و محله مسکونی اختلاف معنی‌داری با سبک زندگی مدرن نداشت. همچنین سبک زندگی مصرفی در هر دو بعد سنتی و مدرن برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد. در شرایط امروزی نقش نهادهای سنتی همچون خانواده و دین در جامعه‌پذیر کردن افراد با افول مواجه گشته و نوعی درهم‌ریختگی فرهنگی بر جامعه حاکم است؛ در چنین شرایطی افراد به‌خصوص جوانان در ساختن هویتی مدرن و متمایز برای خویش، تحت تأثیر مدرنیته و فرهنگ مصرف‌گرای آن قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernity, consumer culture and lifestyle One sociological study in Kerman

نویسندگان [English]

  • Sahar Agha mollaei 1
  • h n 2
  • msoodeh mmaghsoodi 3
1 Department of social science, University of Hormozgan
2 h
3 mAmssistant professor of sociology in Shahid Bahonar university of kerman
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the sociology of traditional and modern consumer lifestyle and some of its individual and social factors among Kerman citizens.
This descriptive-correlational study was conducted in Kerman in autumn 2016. The statistical population consisted of all citizens of Kerman over 18 years of age. 400 of them were selected and studied by multistage cluster sampling. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire on consumer lifestyle based on four components of leisure, body management, nutrition and shopping patterns in both traditional and modern dimensions.
The results showed that respondents have a more traditional consumption lifestyle. Respondents had a more traditional style in subjects such as leisure, body management, nutrition, and shopping patterns, all four components of the consumer lifestyle. Traditional lifestyle shows a significant difference in terms of gender, age, marital status, and residential neighborhood. In addition, modern lifestyle showed a significant difference in age and marital status, but gender and residential neighborhood did not differ significantly from modern lifestyle. Also, there is a significant difference in consumption pattern in both traditional and modern dimensions in terms of socioeconomic status.
In today’s context, the role of traditional institutions such as family and religion in socializing individuals is declining and some kind of cultural disruption is prevalent in society; in this context, individuals, especially young people, build a modern and distinct identity for themselves, influenced by modernity and consumer culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • traditional and modern
  • consumer culture
  • Economic and social Status