تحلیل کارکرد ارتباطی رجزهای یاران امام حسین(ع) در قیام عاشورا

علی وحیدی فردوسی؛ محسن الویری

دوره 17، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.42577

چکیده
  مقاله پیش‌رو در پی آن است تا از رهگذر واکاوی نقش ارتباطی رجزهای یاران امام حسین(ع) در قیام عاشورا، کارکرد «رجز» ـ به مثابه یک رسانه سنتی ـ را در این رویداد مهم تاریخ اسلام از منظر ارتباطی تبیین نماید. به این منظور و با بهره‌گیری از نظریه کارکردگرایی در مطالعه کارکردهای پیام‌های ارتباطی، بر «آگاه‌سازی» پیام‌های ارتباطی ...  بیشتر