بازنمایی مدیران دولتی در فیلم‏های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران

وحید خاشعی؛ سیدمهدی میرحاجی

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 165-196

چکیده
  فیلم‏ها تصورات ما دربارۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بازنمایی می‏کنند و به شیوه‏هایی که دربارۀ مسائل می‌اندیشیم، شکل می‏دهند. با توجه به اینکه مقوله مدیریت، یکی از معضلات امروز کشور ماست، توجه به این مسئله که مدیران چگونه در فیلم‏های سینمایی بازنمایی و برساخت می‌شوند، در شناخت باور عمومی از مدیران می‏تواند مؤثر ...  بیشتر