بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)

ولی‌ محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ ناصر باهنر

دوره 16، شماره 31 ، آذر 1394، ، صفحه 178-197

چکیده
  رابطه میان سرمایه و نرخ تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف، این تحقیق بررسی رابطه سرمایه نمادین با ابعاد سرمایه فرهنگی است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل گرفت. سرمایه نمادین شامل سه بعد نمادین‌ اقتصادی، نمادین‌ اجتماعی و نمادین‌ فرهنگی است. سرمایه فرهنگی شامل سه بعد تجسم یافته، عینیت یافته، ...  بیشتر