مدل‌سازی نقش عوامل سازمانی در پرسه‌‌زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکۀ عصبی مصنوعی

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 175-195

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.252057.3198

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف مدل‌سازی نقش عوامل سازمانی تعارض شغلی و رهبری زهرآگین در پرسه­زنی اینترنتی صورت گرفت. این پژوهش، از نظر راهبرد اصلی، کمّی و، از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی‌ـ‌همبستگی بود. جامعۀ آماری این مطالعه شامل کارکنان ستادی دانشگاه­های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در چهار سطح تراز عملکرد بین‌المللی، ملی، ...  بیشتر