پزشکی شدن زیبایی و سبک های هویّتی

جواد افشارکهن؛ زهرا زمانی

دوره 20، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 167-204

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.160708.2650

چکیده
  با پیشرفت سریع تکنولوژی، تغییرات وسیع جامعه و گذر از جامعه‌ی تولیدی به سمت جامعه‌ی مصرفی، شالوده‌های هویت‌یابی نیز دچار تغییر شده‌است و بدن را به مثابه رسانه‌ی هویت در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ی زمینه ای و ابزار مصاحبه ی عمیق در میان 21 جوان شهر همدان بدنبال مطالعه ی جراحی زیبایی و سبک های هویتی جوانان می باشد. ...  بیشتر