اصول اخلاق حرفه‌ای مجری‌گری در صداوسیما

کمال اکبری؛ مجید نقدی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.132292.2435

چکیده
  مجری از یک سو خواهان موفقیت حرفه‌ای و کسب رضایت مدیران و جذب مخاطب است و از سوی دیگر موفقیت حرفه‌ای او، مرهون چگونگی رفتار ارتباطی و تعامل اخلاق‌مدار او با محیط درونی و بیرونی رسانه خواهد بود. موضوع اخلاق حرفه‌ای مجری از همین تعامل‌های ارتباطی سرچشمه گرفته و بایدها و بایستگی‌های اخلاقی این حرفه، به چگونگی مدیریت رفتار ارتباطی ...  بیشتر