زنان، سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران

امید علی‌احمدی؛ ابراهیم یاقوتی

دوره 20، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 255-278

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.134499.2454

چکیده
  اوقات فراغت را می‌توان به‌طور نسبی پدیده ای مدرن و شهری تلقی کرد. در فضای اجتماعی شهرها و روستاهای ماقبل مدرن به دلایل گوناگون نیاز به فراغت در معنای امروزین خود نبود یا حداقل فراغت به صورت نهادی اجتماعی یا تشکیل نشده بود و به شکلی ابتدایی در اختیار خانواده‌های طبقات مرفه بود. در این مقاله با اتکا به سه مبحث در ادبیات اوقات فراغت یعنی ...  بیشتر